^
1 PITA
Pita təmən təwɨr kəm ilat
Otənwiwi Uhgɨn o nalpəkauən rəhan
Nolən rəha nəmegəhən itəm tətuatɨp
Kəpiel megəh e nimə rəha Uhgɨn
Nɨsiaiiən netəm-iasol
Nolən təwɨr rəha iərman ne pətan itəm kəmioal marɨt
Iəfak mɨn rafin
Suatɨp rəha nolən nəwia Uhgɨn
Iəfak mɨn okotos nahməən e nɨpətɨlat
Nəghatən tatuwɨn kəm elta mɨn ne netəm aluə
Namnun nəghatən