^
MATIU
Tɨpɨ Iesu Kristo rat mɨn
Naiirən rəha Iesu Kristo
Netəm-iasol kəmotairahgin Iesu
Josep ne Meri kəmialəs Iesu məhlagɨm məhaluwɨn əpəh Ijip
Mopael mɨn rəha Kig Herot Asol kəmotohamnu nɨsualkələh nəman
Josep ne Meri ne suakəku kəməhaliet Ijip məhalɨtəlɨg-pən Nasaret
Jon Baptais tətamnus-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn
Jon təmol baptais e Iesu
Setan təmos-ipən-os-ipən kəm Iesu
Iesu tɨnətuoun matən-iarəp nəghatən rəha Uhgɨn e nɨtən Kalili
Iesu təmaun-in netəmim kuwɨt məmə okotətəu-pən in
Iesu təməgətun netəmim kən matol-wɨr netəmim e nɨmɨsən
Əpəh ilɨs e nɨtot, Iesu təməgətun rəhan netəmim itəm koatuarisɨg-in in
Netəmim itəm koatatɨg e nəwɨrən pahrien
Sol ne nəhag-əhagən
Lou rəha Moses
Suah kit itəm neməha tatol
Etəmim itəm tətakləh-in pətan
Etəmim itəm tətapəs rəhan pətan
Noanawɨl mɨn
Nalpɨnən
Nolən rəha nolkeikeən tɨkɨmɨr mɨn
Nolən mɨn itəm təwɨr kəm Uhgɨn
Nolən itəm təwɨr o nos-ipənən kəm ian-rat mɨn
Nolən rəha nəfakən
Nolən rəha nətuakəmən
Nat təwɨr əpəh e nego e neai
Təsəwɨrən məmə nakotətəlɨg-in pɨk
Sotakilən nolən rəha suah kit mɨn
Nolən ətuatɨp o nətapəh-inən nat kit o Uhgɨn
Suatɨp kəiu
Nɨg ilau noan
Etəmim kəiu kəmiailəkɨn nimə
Nəghatən rəha Iesu, nəsanənən tətatɨg lan
Iesu təmol-wɨr suah kit təmos nɨmɨsən u leprosi
Nahatətəən rəha etəm-iasol kit rəha mopael mɨn
Iesu təmol nɨmɨsən tepət kotəwɨr mɨn
Etəmim kəiu kəmioalkeike məmə okiauarisɨg-in Iesu
Iesu təmən-iəhau nɨmətag asol e Lek Kalili
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e etəmim kəiu
Iesu təmol-wɨr etəm nɨpətɨn təmɨmɨs
Iesu təmaun-in Matiu
Nolən rəha napəsən nagwənən o Uhgɨn
Pətagwəhl kit itəm tatɨmɨs ne pətan əkəku kit itəm təmɨmɨs
Iesu təmol-wɨr iganəmtɨn rat kəiu
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e etəm təruru nəghatən
Iesu nɨkin təmahmə pɨk o netəmim
Netəm tuelef rəha Iesu
Iesu təmahl-iarəp rəhan netəmim tuelef
Netəmim okotol tərat kəm netəmim rəha Iesu
Etəmim rəha Iesu təsəginən etəmim
Iesu ne Jon Baptais
Iesu təməghat-in Jon Baptais
Nahməən asol otuwa
Itəmat itəm nɨnotəpou
Iərəmərə rəha Sapat
Iolwək itəm Uhgɨn təmɨtəpun
Iesu ne Pielsepul
Nəmtətin rəha Jona
Mama rəha Iesu ne pian mɨn
Nimaa nəghatən e nəptən
Nimaa nəghatən e manuwɨhl itəm tərat
Nimaa nəghatən e nɨkuti mastat13:31 Mastat in nɨg itəm katol-pən nɨkutin e nagwənən məmə tatəpien wɨr. Nɨkutin in natiəkəku agɨn.
Nimaa nəghatən e is
Iesu təmən nɨpətɨ nimaa nəghatən e manuwɨhl
Nimaa nəghatən e bokis məni itəm tatəhluaig
Nimaa nəghatən e kəpiel perel
Nimaa nəghatən e net rəha niuwən nəm
Ien itəm kəsɨsiai-inən
Kig Herot Antipas təməghat o Iesu
Nɨmɨsən rəha Jon Baptais
Iesu təmagwən netəmim faif-taosan
Iesu təmaliwək e nəhau
Nat itəm tatol etəmim tamkɨmɨk
Nahatətəən rəha pətan Iaihluə
Iesu təmol-wɨr nɨmɨsən tepət
Iesu təmagwən netəmim fo-taosan
Farisi mɨn ne Satusi mɨn koatətapəh o nəmtətin kit
Is rəha Farisi mɨn ne Satusi mɨn
Pita təmən məmə Iesu in Kristo
Iesu təmən-iarəp rəhan nɨmɨsən
Nɨpətɨ Iesu təmuwa mol pɨsɨn
Iesu təməhg-iarəp narmɨn rat e suakəku kit
Takis rəha Nimə Rəha Uhgɨn
Etəm-iasol e nərəmərəən rəha Uhgɨn
Nimaa nəghatən o sipsip itəm təməlue
Piam itəm tatol nəratən kəm ik
Nimaa nəghatən e etəmim itəm təsaluinən kaon rəha suah kit
Iərman ne pətan kətuapəs ilau mɨn
Iesu təməfak o nɨsualkələh
Etəm aluə itəm rəhan nautə tepət
Nimaa nəghatən e iolwək mɨn əpəh e nasumən
Iesu təmən-iarəp rəhan nɨmɨsən
Nətapəhən rəha mama kit o Iesu
Iganəmtɨn rat mil kəmuəplan nat
Iesu təmuwɨn əpəh Jerusalem mol əp məmə in Kig
Iesu əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn
Nɨg kit fik təmauke-auke
Nətapəhən o nepətən rəha Iesu
Nimaa nəghatən e suah mil kəiu
Nimaa nəghatən e netəmim rat itəm koatehm nasumən
Nimaa nəghatən e nagwənən asol rəha marɨt
Takis rəha Kig Sisa
Nian Uhgɨn otosmegəh netəmim e nɨmɨsən
Lou itəm in ilɨs pɨk
Kristo in nətɨ pah
Nahməən asol sepɨn itəm otatuwa
Nəmtətin mɨn rəha namnun nian
Etəmim tɨkə itəm tɨtun nuwamən rəha Iesu Kristo
Nimaa nəghatən o nɨpɨtan əlkələh ilat ten
Nimaa nəghatən e iolwək e məni kɨsɨl
Sipsip mɨn ne nəni mɨn
Nalpəkauən o nohamnuən Iesu
Pətan kit təmau Iesu e nat pien-pien
Pris asol mɨn kəmotətou Jutas məmə otegəhan-in-pən Iesu e nelmɨ rəhan tɨkɨmɨr mɨn
Namnun nagwənən
Iesu təmən-iarəp məmə Pita otapəs in
Iesu təməfak əpəh Ketsemani
Tɨkɨmɨr mɨn rəha Iesu kəmotɨləs motaskəlɨm
Iesu təmətul e nɨganəmtɨ kaonsel
Pita təmən məmə təruru Iesu
Jutas təmaril atɨp in
Iesu təmətul e nɨganəmtɨ Pailat
Mopael mɨn kəmoatol mɨlə e Iesu
Kəmətu-pər Iesu e nɨg kəluau
Iesu tɨnɨmɨs
Kəmɨtənɨm Iesu
Mopael mɨn itəm kəmotehm nɨpəg kəpiel
Iesu təməmegəh mɨn e nɨmɨsən
Nəghatən rəha mopael mɨn
Iesu təmiet-arəpa o rəhan netəmim