^
JEMƗS
Jemɨs təməni təuvɨr kəm lah
Nəhatətəiən mɨne neinatɨgiən
Ətəlɨg lan kəni mol nəghatiən rəha Uhgɨn
Sotehiən nətəmimi nəuvein məmə ilah ilɨs kotapirəkɨs nətəmimi nəuvein
Nəhatətəiən mɨne uək təuvɨr mɨn
Namɨtəmi mɨne rəhan uək
Neinatɨgiən təuvɨr iətəm tatsɨpən o Uhgɨn
Noliən rəha nuvaiən iuəkɨr o nəhue nɨftəni, uə Uhgɨn
Nəghatiən əfəri
Nəghatiən tatuvən o nətəmimi rəhalah nautə tepət
Nətəlɨgiən əfəməh e nian rəha nərahiən
Nəfakiən iətəm nəuan əha ikɨn
Iuvipa mɨn nətəmimi kəməhuvən isəu e rəhalah nəhatətəiən