^
Yoan
Ŋgeu to ipatooŋ ghiit pa saveeŋ ve ŋgar to Maaron, to izi inim taan ve inim tamtoghon
Yoan ŋgeu rughuzaaŋa ipariaaŋ tamtoghon pa tighur ila to Yesu
Yesu, ye sipsip to Maaron
Andreas yesuru Simon Petrus tinim taghoniiŋa to Yesu
Yesu ipoi Pilip yesuru Natanael paam tinim taghoniiŋa toni
Yesu itoor ya inim vaen izi ndug Kana
Yesu izurun ndiran to raukoliiŋ tighau pa Rumai Tiina
Yesu inim Rumai tau to Maaron
Ival tiina tighaze tighur ila to Yesu. Eemoghon tighur ila kat maau
Yesu isavsaav toman Nikodemus
Yoan ipariaaŋ tamtoghon pa tighur ila Yesu saveeŋ toni
Ŋgeu to ineep sambam ve izi inim, ye ilib kat
Yesu isavsaav toman Samaria tidi eez
Tamtoghon katindi to Samaria tighur ila to Yesu
Yesu imuul ila pa taan suruvu to Galilaia
Yesu igharaat kinik uraata toni natu le tini poia
Yesu igharaat ŋgeu narape eez izi ya naliu Betesda
Yesu itaghon Tama Maaron ŋgar toni pa uraat to ye ighamghami
Mbeb pida to tipariaaŋ ghiit pa taghur ila to Yesu
Yesu ipan tamtoghon ndiŋndiŋ ndiŋndiŋ liim (5000)
Yesu ilaagh izala ya pogho
Ival tisaŋan Yesu
Yesu, ye aniiŋ to igham ghiit taneep mataad iyaryaar
Tapul Yesu malep. Pasa, saveeŋ to igham ghiit taneep mataad iyaryaar, ineep toni
Yesu nditazi tighur ila toni maau
Yesu izala pa Yerusalem, ve ighita lupuuŋ tiina to Dur7:9 Lupuuŋ tiina to Dur ivotvot pa Septemba ma Oktoba. Sawa tonenen, nene sawa to tiyou oliv ve vaen anoŋa. Sawa to lupuuŋ tonowen, yes Yuda ival tizala pa Yerusalem pa suŋuuŋ, ve tigharaat dur eŋaeŋa le irau di, ve tineep ilooŋ ila irau wik eez. Lupuuŋ to Dur ŋgara tovene: Yes Yuda lolodi poia pa oliv ve vaen anoŋa to tiyou di, ve tipait Maaron pani. Ve matadi iŋgal sawa to nditimbudi tilaghlaagh izi ndug balim to le ya maau, ve Maaron igham ya ivot ila yaam tiina eez ve ireer, leso tighun.
Tamtoghon tiwazoran di pa Yesu: Ye Mesia, ma maau?
Yes daba tighaze tikis Yesu
Yesu irau igham ya to nepooŋ mataad yaryaara pait
Tamtoghon tigham ŋgar naol pa Yesu
Daba to yes Yuda tighur ila to Yesu maau
Yesu lolo isamin liva eez to ighur maat
Yesu inim ghazooŋa to taan
Yesu ipariaaŋ tamtoghon pa tighur ila saveeŋ toni
Ighaze taghur ila to Yesu maau, nene pale tamaat toman sosor toit ve talaleed
Saveeŋ onoon irau ipas ghiit tavot pa samia tapiri
Sa ndiran to Abaram papaghu toni kat?
Sawa to Abaram ivot sone, Yesu ineep wa
Yesu igharaat ŋgeu eez to mata pisi
Ndiran tutuuŋa tipalooŋ ŋgeu to Yesu igharaat mata
Ndiran to tighur ila to Krisi maau, yes tinimale tamtoghon to matadi pisi
Yesu iŋgin ataam to sirsiir
Yesu, ye ŋginiiŋ poia to sipsip
Yes Yuda tighur koi pa Yesu, ve tighaze tirabi pa yaam
Mateeŋ to Lasarus
Yesu inim pughu pa mundigiiŋ to yes mateeŋa, ve nepooŋ to taneep mataad iyaryaar
Yesu itaŋ pa Lasarus
Yesu ipamundigin Lasarus pa mateeŋ
Daba to yes Yuda tikaal ataam pa tirab Yesu imaat
Maria iliŋ ŋgoreeŋ vuzi poia izala Yesu aghe
Yes daba to watooŋrau timbua saveeŋ tighaze tirab Lasarus imaat paam
Yesu izala pa Yerusalem
Grika pida tighaze tighita Yesu
Yesu isavia mateeŋ toni
Yuda katindi tighur ila to Yesu maau
Yesu ipasob saveeŋ toni pa ival tiina
Yesu imen taghoniiŋa toni aghedi
Yesu ivotia ŋgar to Yudas pale ighami
Tutuuŋ paghu to Krisi
Yesu isaav ighaze Petrus pale ipesamuni
Yesu pale ila igharaat ndug to nepooŋ pa tamtoghon toni
Yesu inim ataam pait pa tala to Tama Maaron
Yesu pale imbaaŋ Avuvu Patabuaŋ izi inim
Yesu, ye vaen tau
Yes to titaghon taan ŋgara, pale tighur koi pa Yesu tamtoghon toni
Yesu isavia uraat to Avuvu Patabuaŋ
Taghoniiŋa to Yesu pale lolodi ipataŋan. Eemoghon muri pale lolodi poia muul
Yesu itatan taan tapiri wa
Yesu isuŋ ve ighason Tama Maaron pa ipaghazoŋani ighaze ye iza tiina
Yesu ighason Tama Maaron ighaze iŋgin poian taghoniiŋa toni
Yesu ighason Maaron pa ilup yes to muri pale tighur ila toni tinim ee moghon
Tikis Yesu
Tigham Yesu ila to Anas
Petrus ipesamun Yesu iza
Anas ighason roran Yesu
Petrus ipesamun Yesu iza muul
Tipayoon Yesu pa savsaveeŋ ila Piladus mata
Piladus iyok pa tirab Yesu imaat
Yes ndaaba tilos Yesu ve tipamogherani inimale ye kinik
Piladus isaav ighaze tirab Yesu imaat
Tirab Yesu izala ai pambarooŋ
Yesu imaat
Tiŋgeer Yesu waria
Tighur Yesu paatu ila naal lolo
Yesu imundig pa mateeŋ
Yesu ivot pa Maria to Magdala
Yesu ivot to taghoniiŋa toni
Yesu ivot to Tomas
Rau tonene pughu
Yesu ivot to taghoniiŋa toni liim ve ru izi naari to ya naliu Galilaia
Yesu ighur Petrus pa uraat muul
Taghoniiŋa to Yesu lolo pani kat
Saveeŋ to ipasob rau tonene