^
Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri
Luku ɓaa ɓay se tul mbeɗe key
Zezu se ɓa nulue
Nzoɓ mbika lawri giyaŋ Tem Law Pie
Matiyas suo bol Zudas
Tem Law Pie vi tul nzoɓ mbika lawri
Káa ɓay Piyɛr
Zaɗ káw nzoɓ law mbḭwri
Gɔ̌m ká uru a se-seɗ
Piyɛr tina sa̰w fe ɗáa ɓari
Piyɛr ɓáy Za̰a kaw pol nzoɓ kúŋ sal ɓay luyeri
Nzaa ɓay kere nzoɓ mbika lawri
Nzoɓ mbika lawri mgba ini ziŋ kḭ
Ananiyas ɓáy má̰y ɓe Safira
Nzoɓ ndáy nzaapeɗri ɗaa fe saŋri
I fa̰a nzoɓ ndáy nzaapeɗri zuɔ hul sal
I nan nzoɓ sɔkɔ nzoɓri ɓa tɔnɔ say
I mgba Etḭɛn
Etḭɛn tina sa̰w ɓay ká pol nzoɓ kúŋ sal ɓay luyeri
I i Etḭɛn
Sol ɗaa nun nzoɓ mbika lawri tuɔ síe
Filiɓ ka-káa Ɓay Kere ká Samari
Filiɓ ziŋ dɔma̰y mbḭw ká uru saa Etiyopi
Sol suo kér ɓay ɓe
Sol ka-káa ɓay ká se tul Zezu ká Damas
Sol yḭ̀i a se Zuruzalɛm
Piyɛr vaa Ene
Tabita kaw ɓáy kumnun ɓa kḭ rɔɓay
Piyɛr se puo Kɔrney ká ɓa nzoɓ yṵm
Piyɛr ka-káa ɓay ká ɓil puo Kɔrney
Tem Law Pie ya̰a ɓil law nzoɓri ká i ɓa Ziɓ ya
Piyɛr kḭi fal peɗ ɗáa ɓeri
Nzoɓri ká Antiyos ya̰a Ɓay Ŋgɛrɛwṵru
Nzoɓ mbika lawri mgba ini ziŋ yṵ ɓari ká Zude
Leɗ nzaapeɗ ká nulue tina Piyɛr saa hul sal
Huɗ Mbay Eroɗ
Tem Law Pie ha ri naa Barnabas ɓáy Sol ɗo ɓoɗ
Barnabas ɓáy Sol i se ɓa Sipir
Pol ɓáy Barnabas i se Antiyos ká tusiri Pisidi
Ziɓri ká Antiyos ya̰a Ɓay Kere Krisi ya
Pol ɓáy Barnabas se Ikoniyum
Pol ɓáy Barnabas ɗo Listere
Pol ɓáy Barnabas yḭ̀i í se Antiyos ká Siri
Mbṵ́ kḭ ká Zuruzalɛm
I ɗaa mbeɗe ha̰ yṵ ɓari ká Antiyos
Pol ɓáy Barnabas ɓáy nzoɓ ndáy nzaapeɗri se Antiyos
Pol ɓáy Barnabas wal kḭ
Pol ɓáy Silas mgba Timote ha̰ ni se ziŋ ri
Tem Law Pie kiɛ Pol zaɗ ɓay haŋa ni se ɗi
Pol ɓáy Silas se ɓa Filiɓ
I mgba Pol ɓáy Silas zuɔ hul sal
Pol ɓáy Silas se Tesalonik
Pol ɓáy Silas se Bere
Pol kaw Atɛn
Pol ka-káa Ɓay Kere ká Kɔrɛ̰te
Pol yḭ̀i a se Antiyos ká tusiri Siri
Apolos kaw Efɛz ɓáy Kɔrɛ̰te
Pol kaw Efɛz
Vu Sevari nzaa faa ɓay níi temndayari
Bawda ɓay ɓo ɓil puo ká Efɛz
Pol se a kɔ nzoɓ mbika lawri ká Maseduwa̰n
Pol vaa leɗ kuban ká lie ɓa huɗ ká Toras
Úru Pol saa Toras ɓa Mile
Pol waɗa ŋgɛrɛ tul peɗri ká i vi saa Efɛz
Pol yḭ̀i a se Zuruzalɛm
I mgba Pol ká ɓil hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru
Pol ɓaa ɓay ká ɓay ya̰aŋake sùo-ɛ
Pol ɓáy ŋgɛrɛ tul nzoɓ yṵmri
Pol kaw pol nzoɓ kúŋ sal ɓay luyeri ká luo Ziɓri
I leke ɓay mgbaka Pol ɓay ika ni
I soro Pol se Sezare
Ziɓri ɗaa ɓay ɓo tul Pol
Pol fɔŋ ɓay ɓe ká pol Felis ɓay ya̰aŋake sùo-ɛ
Pol ɓaa ɓay ɓay ya̰aŋake sùo-ɛ ká pol Felis
Pol hii ɓay séke luo Mbay Sezar ha̰ ni ɗaa ɓay ɓe
Pol kaw pol Mbay Agiripa
Pol fɔŋ ɓay ká ɓay ya̰aŋake sùo-ɛ ká pol Mbay Agiripa
Pol ɓaa ɓay ká se tul súo kér ɓay ɓe ká pol Mbay Agiripa
Pol ɓaa ɓay peɗ ɗáa ɓeri ká pol Mbay Agiripa
I ziŋ ka̰aya Pol mbḭw ya
Pol ká naa hul sal na i soro ni ɓa Rɔm
Zuu bura kuu a laŋ bawda tuo ká ɓil maambii
Nzoɓri tḭi saa ɓil bawda tuo ká ɓiɛ
Pol ɗaa fe ɓáy hṵrusuo Ŋgɛrɛwṵru ká Malte
Pol ɓáy bǎw seɗ ɓeri tḭi Rɔm
Pol tina sa̰w ɓay ví ɓe ha̰ Ziɓri ká Rɔm
Pol kiɛ sa̰w ɓay Zezu ha̰ Ziɓri ká Rɔm