^
Efeso
Ang sikritong plano tang Dios
Ang pangadi ni Pablo
Asing tokaw patay amo pa piro mandian may kaboi mi ra
Ang mga Judio ig ang mga belag ta Judio tata ra lamang tenged ong ni Cristo
Ang plano tang Dios ong mga belag ta Judio
Ang gegma ni Cristo
Tanga sinangonian ita lamang ong ni Cristo
Ang kaboing bina-lo ni Cristo
Boaten mi tang kaliagan tang Dios
Ang magkatawa
Toldok ong mga ana ig mga ginikanan
Ang agalen ig ang torobolon
Mga mono ita pa mabatok ong ni Satanas
Kataposan ang solat