^
Roma
Ang kaliagan ni Pablong mamisita don ong Roma
Ang gaem tang Mo-yang Balita
Ang talak tang mga taw
Mato-lid tang pagosgar tang Dios
Ang mga Judio ig ang Katobolan
Ang tanan ang taw paririong mapinagtalaken
Mono ita pa magimong mato-lid ong pama-dek tang Dios
Si Abraham binilang ang mato-lid natetenged ong pagto na
Marisibi ta tang pinangako tang Dios tenged ong pagto ta
Mabalik ita ong Dios
Si Cristo ig si Adan
Bina-lo ra tang kaboi ta
Mga torobolon tang Dios
Indi ita ra gasakepan tang Katobolan
Ang Katobolan ig ang kasalanan
Gaboato tang indi galiliaganong boaten
Ang pangaboi sigon ong Ispirito Santo
Ang kambengan tang parakaboton
Ang gegma tang Dios
Ang pagpilik tang Dios ong mga Judio
Ang kasisilagen tang Dios ig ang kaloy na
Ang mga Judio ig ang Mo-yang Balita
Ang kalibrian para ong tanan
Inate-bekan tang Dios tang mga Judio
Ang kalibrian tang mga belag ta Judio
Ang kaloy tang Dios para ong tanan
Pagdayaw ong Dios
Ang ostong pagsirbi ong Dios
Ang obligasion ta ong mga pangolokolo ong banoa
Ang katengdanan ta ong tata may tata
Indi ita mamagosgaran
Indi ita magimong dailan ang magkatalak tang logod ta
Isipen ta tang ikakao-ya tang masig ka taw ta
Ang Mo-yang Balita para ka ong mga belag ta Judio
Angay maning ta na tang solat ni Pablo
Ang plano ni Pablo ang paning ong Roma
Mga pangomosta
Kataposan ang mga laygay
Pagdayaw ong Dios