^
İKİNCİ SALNAMƏLƏR
Süleyman Allahdan hikmət istəyir
Süleymanın var-dövləti
Məbədin tikilməsinə hazırlıq
Məbədin tikilməsi
Məbəd üçün qızıldan və tuncdan olan əşyalar
Əhd sandığının məbədə gətirilməsi
Süleymanın xalqa müraciəti
Süleymanın duası
Məbədin təqdis edilməsi
Rəbb yenə Süleymana görünür
Süleymanın tikinti işləri
Süleyman məbəddə ibadət qaydasını müəyyən edir
Süleymanın donanması
Süleyman və Səba mələkəsi
Süleymanın var-dövləti
Süleymanın ölümü
İsraillilər Rexavama qarşı çıxır
Şemayanın peyğəmbərliyi
Rexavam qalalar tikir
Rexavamın arvadları və uşaqları
Sisaqın Yəhudaya hücumu
Rexavamın padşahlığının sonu
Yəhuda padşahı Aviya
Yəhuda padşahı Asa
Asanın Zerah üzərində qələbəsi
Azaryanın peyğəmbərliyi
Asa ilə İsrail padşahı Baaşanın müharibəsi
Asanın padşahlığının sonu
Yəhuda padşahı Yehoşafat
Yehoşafat, Axav və peyğəmbər Mikeya
Axavın ölümü
Yehoşafatın hakimləri
Yehoşafat Moavlıları və Ammonluları məğlub edir
Yehoşafatın padşahlığının sonu
Yəhuda padşahı Yehoram
Yəhuda padşahı Axazya
Yəhuda üzərində Atalyanın hökmranlığı
Yəhuda padşahı Yoaş
Yəhuda padşahı Amasya
Yəhuda padşahı Uzziya
Yəhuda padşahı Yotam
Yəhuda padşahı Axaz
Axazın padşahlığının sonu
Yəhuda padşahı Xizqiya
Məbədin təmizlənməsi
Pasxa bayramının keçirilməsi
Xizqiya kahinlərin və Levililərin qayğısına qalır
Sanxerivin hücumu
Xizqiyanın padşahlığının sonu
Yəhuda padşahı Menaşşe
Yəhuda padşahı Amon
Yəhuda padşahı Yoşiya
Məbəddə Qanun kitabının tapılması
Padşah və xalq Rəbb ilə əhd bağlayır
Yoşiya Pasxa bayramını keçirir
Yoşiyanın ölümü
Yəhuda padşahı Yehoaxaz
Yəhuda padşahı Yehoyaqim
Yəhuda padşahı Yehoyakin
Yəhudanın son padşahı Sidqiya
Yerusəlimin süqutu
Kir Yəhudilərə öz ölkələrinə qayıtmağa icazə verir