^
YEŞUA
Rəbb Yeşuaya vəd olunmuş torpağı tutmasını əmr edir
Torpaq alan İsrail qəbilələri də Yeşua ilə gedir
Yerixoda İsrail casusları və fahişə Raxav
İsraillilərin İordan çayını keçməsi
İordan çayının dibindən on iki daşın götürülməsi
İsraillilərin Qilqalda sünnət olunması
Yeşua və qılınclı adam
Yerixonun süqutu
Yeşuanın Raxavı və yanındakıları sağ buraxması
Yeşuanın Yerixonu lənətləməsi
Akanın günahı və cəzası
İsraillilərin Ay şəhərini ələ keçirməsi
Eval dağında qurban mərasimi
Kənan padşahlarının İsraillilərlə vuruşmaq üçün yığılması
Giveon əhalisinin İsraillilərlə hiyləgərcəsinə sülh bağlaması
Giveon ətrafında döyüş
Emor padşahlarının öldürülməsi
Yeşuanın cənub şəhərləri fəth etməsi
Yeşuanın şimal şəhərlərini fəth etməsi
İordan çayının şərq tərəfində Musanın qalib gəldiyi padşahlar
İordan çayının qərb tərəfində Yeşuanın məğlub etdiyi padşahlar
İsraillilərin almalı olduqları torpaqlar
İordan çayının şərq tərəfindəki torpaqların bölünməsi
Ruven qəbiləsinin İordan çayının şərq tərəfindən torpaq alması
Qad qəbiləsinin İordan çayının şərq tərəfindən torpaq alması
Menaşşe qəbiləsinin yarısının İordan çayının şərq tərəfində torpaq alması
Kənan torpağının bölünməsi
Kalevin Xevronu alması
Yəhuda qəbiləsinin torpaqları
Kalevlə Otnielin Xevron və Deviri alması
Yəhuda qəbiləsinin şəhərləri
Menaşşe və Efrayim qəbilələrinə düşən torpağın cənub sərhədi
Efrayim qəbiləsinin torpaqları
Menaşşe qəbiləsinin torpaqları
Efrayim ilə Menaşşe qəbilələrinin çox torpaq istəməsi
Qalan torpaqların bölünməsi
Binyamin qəbiləsinin torpaqları
Şimeon qəbiləsinin torpaqları
Zevulun qəbiləsinin torpaqları
İssakar qəbiləsinin torpaqları
Aşer qəbiləsinin torpaqları
Naftali qəbiləsinin torpaqları
Dan qəbiləsinin torpaqları
Torpağın bölüşdürülməsinin başa çatması
Altı sığınacaq şəhər
Levililərə verilən şəhərlər
Vəd olunmuş torpağın İsrailə verilməsi barədə Rəbbin sözünün yerinə yetirilməsi
Şərq qəbilələrinin qayıtması
İordan çayının o tayında qoyulmuş qurbangah barədə mübahisə
Yeşuanın vəsiyyəti
Yeşuanın və İsrail xalqının Şekemdə əhd bağlaması
Yeşuanın ölümü
Yusifin sümüklərinin Şekemdə basdırılması