^
1 Jone
Toro na berial Atua kiano meuliano ban kito naio jo binimei ruei ea yetemeriba nei
Atua naio be burubati na miamoiano
Ieliano ea miamoiano na Atua kiano: Monoka rotuvan nonovio bajago na kariano
Ka reiel ea Atua kiano miamoiano: monoka romonmonea kanano tuboiano nalo
Ka reiel ea Atua kiano miamoiano: maka rejikia tiniedo tii yetemeriba nei
Ka reiel ea Atua kiano miamoiano: monoka rovitikar rivu uolu nalo
Kito robe Atua kenerinio
Kito Atua kenerinio nalo: monoka rotuvan bajago na kirivova
Kito Atua kenerinio nalo: Monoka romonmonea tuboiano na tinietii toro dolu
Kito Atua kenerinio nalo: monoka ravitikar uolu nalo na Kristo kanano a bajago nalo na yetemeriba
Bajago na tinietiiano
Iliano na maaro: Meuliano na maka ve jukuti nene