^
Ɛfɛshɔ
Māʼaŋ nu chrà
Mbɔrɔ moŋ Jijwɛ ndɨɨ ŋa ɔ piŋ Krishto nɛ
Luoŋ Minnwi Pɔɔ
Llɔ moŋ gu nii moŋ chɔmbhi
Taʼaŋggi pugu pa ghɨghrɨ moŋ Krishto
Fàʼa Pɔɔ ni ŋgwa taoŋ nduoŋ
Khwǎ Krishto
Taʼa frɛinoŋ moŋ piŋ
Chhɔ nu nɔ ŋgwa mooŋ líʼɛ
Chhɔ nu moŋ líʼɛ
Láŋ ŋa a pɔ nɔ yi Krishto pugu chɔshi nɛ
Puoŋ pugu pa tǎa ni ma
Pa kǔna pugu pa taathɔ pugu
Maoŋ nchhɔ̀ llɔ mbhɔ Minnwi
Ndugwi njiŋ chrā nu