^
1 ยอห์น
พระเยซู ชฺ้าง อือนา จี่วีดม้าม้า ปี่ มาง
พาจาว มาง นืงบาจาบวา แน จี่วีด ไจ ย้าง
พระเยซู กงูนา ปล่อง ล่าง มาง
ฮากนา ลาก ย้าง
ชฺ้างอางเมิง นา บ่าลาก โจ
ชฺ้าง พระเยซูคริสต์ นา เม้อ อือนา บ่าเค่ คูโจ
กงู พาจาว มาง อางย่า
ลาก ลางกา โว
พาจาว มาง ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง
อางค่องอางล้า อางเซฺิ่งอางซฺ้าง แน อางแด่อางล้า แล่จ่อบ ย้าง
ลาก ลางกา โว
พาจาว มาง อางย่า อือ ชฺ้างอางเมิง นี้งนา ก่าจ่าง ย้าง
พระเยซูคริสต์ อางเลิ่ง ย่าง
จี่วีดม้าม้า ย้าง