^
1 เปโตร
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
จี่วีดม้าม้า กงาจาย แล แงแน นืงบาแก่นจ่าง ย้าง
จี่วีด เซฺิ่งซฺ้าง แน ไจ ย้าง
อางเลิ่ง บ่าแม่น คาโคลาโค ฮา แฮ้ง วี โค โว
พระเยซู เสาเอก อางแต่ แม้แน ชี มาง ย้า
พาจาว มาง ปาปาย อางเลิ่ง อางแม่น ฮา โว
ชฺ้าง ล่าที่ อางจา อือนา น้าจ่า โว
พระเยซูคริสต์ โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชี แฮ้งแม้แน โอ้ด โว
อางบี่อางบล้อง จี่วีด ไจ ย้าง
อางเลิ่ง อางแม่น ฮา ปาปาย โอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ย้าง
นืงบา อางซฺื่อ เพ่น ย้าง
พาจาว มาง พรสวรรค์ ปี่ ชี แฮ้ง วี่ไซป้านญา จา แน ไจ ย้าง
คริสเตียนชฺ้าง เพล่อ แฮ้ง ปาปาย กงาโอ้ด ตูกพานลาบ้าบ ชีย้าง
คริสเตียนชฺ้าง อือย่า พาจาว มาง แกะ อือ ช้อด ย้า
โจ้ดมาย ต่องลีน โย้เวอ เปโตร ม่าอู่บจี่ต่าง ย่าง