^
1 Juan
Fáh⁴liu⁴ hi³ ga³cuo⁴ fáh⁴ji̱í̱h⁴ chiaa⁴²a²
La³ dsa³féh³ hi³ Dios nɨ³ na³lɨ́y⁴ ya⁴²jmɨɨ́⁴
La³ dsa³féh³ hi³ Cristo nɨ³ ga³liu⁴ dxa²a²
Ja̱³la³ mandamiento hi³mɨɨ³²
Hi³ ga³juu³²
La³ dsa³féh³ hi³ na³lɨ́⁴a² ja̱á̱² Dios
Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² niaa³²a² oóh²a²
La³ dsa³liú⁴ chiáh² hi³ aáy⁴ Espíritu
Ja̱y³ Dios ba² nɨ³ nieéy² jnia²
Hi³ ca³dsa³taá³a² nɨ³ ga³jmee⁴ ga³tiaá⁴a² jɨɨ⁴ lɨ́⁴
Hí⁴dsaa⁴²a² ba² hi³ mɨ³na³ji̱í̱h⁴a²