^
GÁLATAS
Ja nsuꞌwi xka chaꞌ nu ka kulaa ꞌin nten yaꞌ neꞌ xaꞌan
Sa ñaꞌan ngwa la mjwi tñan kanꞌ ꞌin Palyu
Xka ta yu taꞌaan nde Jerusalén ndiya tiꞌ yu chaꞌ nu ykwiꞌ Palyu
Yꞌni tlá Palyu ꞌin Tyu nde kichen Antioquía
Suꞌwa ngiꞌni Ndiose loꞌo neꞌ judío loꞌo nchga nten chalyuu
Bra nu tsaa ñaꞌan tianꞌ ꞌin Krixtu, chunꞌ sa kanꞌ ti chaꞌ kaja ñaꞌan ka suꞌwe chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose bra kanꞌ
Sꞌni la mskanꞌ Ndiose chaꞌ loꞌo Abraham
Tñan nu yꞌni chaꞌ kula kanꞌ
Nduwe ꞌa tiꞌ Palyu chaꞌ mñi lyoꞌo nten ꞌin neꞌ galacia
Sa ñaꞌan ngwa chaꞌ ꞌin Agar loꞌo Sara
Tyiꞌin suꞌwe wan chabiyaꞌ ꞌin Ndiose nu ngiꞌni chaꞌ ndiꞌiin suꞌwean lo chalyuu
Chaꞌ kuxi nu nsuꞌwi tiye nten, loꞌo chaꞌ suꞌwe nu nchka tiꞌ Ndiose
Tayaanꞌ ꞌin neꞌ taꞌa ndiꞌin chaꞌ ꞌñaan loꞌo Krixtu
Chaꞌ nu ndaꞌan Palyu bra wa tyii ti kityi