^
HECHOS
Dios ti wʌ alʌ mi quej i choc tyʌlel Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel
Jesús ti letsi ti panchan
Ti yajcʌyob Matías cha'an i q'uexol Judas
Ti tyʌli Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios
I subt'an Pedro
Bajche' ti ajni jini ñaxan bʌ ochemo' bʌ ti' t'an Dios
I lajmisʌntyel juntiquil mach'ʌ ch'ujbi i cha'len xʌmbal
I subt'an Pedro ya' ti lejch' yotyot Salomón bʌ i c'aba'
Pedro yic'ot Juan ti' tyojlel año' bʌ i ye'tyel
Ochemo' bʌ ti' t'an Dios mi' c'ajtibeñob Dios i ch'ejlel
Junlajal añob chʌ bʌ an tyac i cha'an
I mul Ananías yic'ot Safira
Bajche' ti' pʌsʌ ñuc bʌ i melbal Dios
Bajche' ti tyʌc'lʌntiyob Pedro yic'ot Juan
Ti yajcʌyob jini siete diácanojob
Ti' chucuyob Esteban
Ti' cha'le subt'an Esteban
Bajche' ti' tsʌnsʌyob Esteban
Saulo mi' tyʌc'lan ochemo' bʌ ti' t'an Dios
Ti' subuyob wen bʌ t'an ya' ti Samaria
Felipe yic'ot ch'oyol bʌ ti Etiopía
Saulo ti' q'uextyʌ i pusic'al i cʌy i mul
Saulo ti' cha'le subt'an ya' ti Damasco
Saulo ti puts'i loq'uel ba'an israelob
Saulo ya' ti Jerusalén
Ti lajmisʌnti juntiquil winic Eneas bʌ i c'aba'
Ti tyejche loq'uel Dorcas ba'an sajtyemo' bʌ
Pedro yic'ot Cornelio
Bajche' ti' cha'le subt'an Pedro ya' ti yotyot Cornelio
Ti aq'uenti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mach bʌ israelob
Pablo ti' sube año' bʌ ti Jerusalén bajche' ti ujti ya' ba'an Cornelio
Jini ochemo' bʌ ti' t'an Dios ya' ti Antioquía
Ti tsʌnsʌnti Jacobo; ti yotsʌyob Pedro ti cʌchol
Dios ti' loc'sʌ ti cʌchol Pedro
Ti sajti Herodes
Pablo yic'ot Bernabé ti' tyeche i puc ñumel i t'an Dios
Jini yajcʌbilo' bʌ ajsubt'añob ñumel mi' cha'leñob subt'an ya' ti Chipre
Pablo yic'ot Bernabé ya' ti Antioquía am bʌ ti Pisidia
Pablo yic'ot Bernabé ya' ti Iconio
Pablo ti jujli ti tyun ya' ti Listra
Pablo yic'ot Bernabé ti cha' sujti ti Antioquía
Ti' much'quiyob i bʌ ti Jerusalén
Pablo mi cha' loq'uel majlel ti subt'an
Timoteo mi' pi'len majlel ti xʌmbal Pablo yic'ot Silas
Che' bajche' ti ñajal Pablo ti yilʌ juntiquil winic ch'oyol bʌ ti Macedonia
Pablo yic'ot Silas ya' ti lum Filipos bʌ i c'aba'
Ju'upojolo' ti Tesalónica
Pablo yic'ot Silas ya' ti Berea
Pablo ya' ti lum Atenas bʌ i c'aba'
Pablo ya' ti lum Corinto bʌ i c'aba'
Pablo ti sujti ti Antioquía cha'an mi loq'uel majlel ti subt'an ti más ñajt
Ti' cha'le sub t'an Apolos ya' ti Efeso
Pablo ya' ti Efeso
Jini ju'upojolo' bʌ ya' ti Efeso
Mi majlel Pablo ti Macedonia yic'ot ya' ti Grecia
Pablo mi' jula'an jini am bʌ ti Troas
Ti loq'uiyob majlel ti Troas cha'an majlicob ti Mileto
Bajche' ti' subeyob Pablo año' bʌ ye'tyel ti templo ya' ti Efeso
Pablo mi majlel ti Jerusalén
Pablo mi' jula'an Jacobo
Ya' ti templo ti' chucuyob majlel ti cʌchol Pablo
Pablo ti' subu i bʌ ti' tyojlel quixtyañujob
Pablo mi' subeñob bajche' ti ochi ti' t'an Dios
Pablo ti' subeyob bajche' ti xijq'ui majlel ba'an mach bʌ israelob
Pablo che' ñac an ti' wenta ñuc bʌ soldado
Pablo ya' ba'an jini Junta Suprema
Ti' lajayob i t'an cha'an i tsʌnsañob Pablo
Mi' pʌyob majlel Pablo ya' ba'an ñuc bʌ yumʌl Félix bʌ i c'aba'
Bajche' ti' mele i bʌ Pablo ya' ba'an Félix
Pablo ya' ba'an Festo
Pablo ti' tyojlel rey Agripa
Pablo mi' mel i bʌ ba'an rey Agripa
Bajche' ti ajni Pablo che' ñac max tyo ti' ch'ujbi Jesús
Bajche' ti' ñaxan tyʌc'lʌ quixtyañujob Pablo
Pablo mi' cha' sub bajche' ti' tyaja i cotyʌntyel
Pablo ti' jac'ʌ bajche' ti xijq'ui
Pablo ti' jop'o i xiq'ue' ochel Agripa ti' t'an Dios
Mi' pʌyob majlel Pablo ti Roma
Toñel bʌ ic' ti colem bʌ ja'
Ti sujp'i barco
Pablo an ti joyol bʌ ti ja' bʌ lum Malta bʌ i c'aba'
Pablo mi c'otyel ti Roma
Pablo mi' cha'len subt'an ti Roma