^
2 REYE
Ãcõrẽba Elía bajãnaa eded̶a
Eliseoba baido biẽ́ b̶ad̶a bia b̶ʌd̶a
Eliseo ipid̶a jaraped̶ad̶a
Eliseoba pẽdra wẽrã carebad̶a
Eliseoba warra ʌ̃rẽbabid̶a
Eliseoba ẽberãrã ne cobid̶a
Eliseoba Naamaʌ̃ biabid̶a
Eliseoba zagara dojãneba ʌ̃taa ũmane zebid̶a
Jehú Israeld̶ebema boro b̶ed̶a
Jezabel beud̶a
2 Reye 10:17-31
Jehúba Baal ẽpẽ b̶ea quenana
2 Reye 13:14-21
Eliseoba jĩrũare cawabid̶a
Eliseo jaid̶ad̶a
Asiriarãba israelerã poyaped̶ad̶a
2 Reye 24:8–25:12
Babiloniarãba Juda druad̶ebemarã poyaped̶ad̶a
Nabucodonosóba Jerusaleʌ̃ babued̶a