^
Hunorde
Fii Feɲɲinannde Jibineede Yaayaa
Fii Feɲɲinannde Jibineede Iisaa
Fii no Mariyama Humpitoroyi Elisabaatu
Beytol Mariyama ngol
Fii Jibineede Yaayaa
Beytol Zakariyaa'u ngol
Fii Jibineede Iisaa
Fii Hakkunde Malaa'ikaaɓe ɓen e Ngaynaakooɓe ɓen
Fii no Iisaa Weeɓitiraa Yeeso Joomiraaɗo on
Fii Iisaa Paykun ka Juulirde Mawnde
Fii Waaju Yaayaa ngun
Fii no Iisaa Lootiraa
Fii Iwdi Iisaa ndin
Fii no Ibuliisa Ndarndori Iisaa
Fii Golle Iisaa ɗen Jaliilu
Fii no Iisaa Raɗori Jinna, Ɲawndiri Ɲabbeeli Buy
Fii Taalibaaɓe ɓe Iisaa Adii Noddude ɓen
Fii no Iisaa Ɲawndiri mo Ɗamajan
Fii no Iisaa Imminiri Maaya-Ɓanduujo
Fii no Matta Jokkiri Iisaa
Landal fii Hoorugol
Landal fii Ɲalaande Fowteteende nden
Fii no Iisaa Selliniri Maaya-Jungoojo
Fii no Iisaa Suɓori Sahaabaaɓe mun ɓen
Fii Waaju ngun ka hoore Fello
Fii Yiɗugol Ayɓe mun
Fii Ɲaawitagol
Misal Ƴettaangal e Leggal e Ɓiɓɓe Mun
Fii Ɲinnugol Waajuuji ɗin
Fii Kurkaadu Suufaajo on
Fii no Ɓiɗɗo Keynguujo on Wurnitiraa
Fii Lande Yaayaa ɗen
Fii no Debbo Junuubankeejo on Yaaforaa
Fii Ɗowtunooɓe Iisaa ɓen
Misal Ƴettaangal e Remoowo
Misal Ƴettaangal e Lampu
Fii Ɓeynguure Iisaa nden
Fii no Iisaa Deeƴiniri Waabiliire nden
Fii no Iisaa Selliniri Jinnaaɗo
Fii no Iisaa Wurnitiri Jiwo, O Sellini Debbo
Fii no Sahaabaaɓe ɓen Sappoo e Ɗiɗo Nuliraa
Fii Ŋalaw Heroodu on
Fii no Iisaa Ɲamminiri Yimɓe Guluuje Njowo
Fii Qirritannde Petruusu nden
Fii Waylannde Mbaadi Iisaa ndin
Fii no Iisaa Selliniri Paykun Jinnaakun
Fii no Iisaa Hiitori fii Mayde mun nden
Fii Ɓurɗo Teddude on e Hakkunde Maɓɓe
Fii no Samariyankeeɓe ɓen Salornoo Tolnude Iisaa
Fii ɓen Faalaaɓe Jokkude Iisaa
Fii no Taalibaaɓe ɓen Cappanɗe Njeeɗiɗo e Ɗiɗo Nuliraa
Fii Weltaare Iisaa nden
Misal Ƴettaangal e Samariyankeejo Moƴƴo on
Fii no Mariyatu e Mariyama Werniri Iisaa
Fii no Taalibaaɓe ɓen Haani Tororde Alla
Fii no Iisaa Raɗori Jinnaaji ɗin
Fii Maande Annabi Yuunusa nden
Misal Ƴettaangal e Lampu
Fii no Iisaa Hajori Fariisiyaaɓe ɓen
Fii Hajannde e Waaju
Fii Galo Faaɗa-Hakkiljo
Fii Hakkunde Anndeeji e Keyeeji
Fii Reenugol e dow Hebulaare
Fii Jiyaaɗo Holniiɗo e Jiyaaɗo Bonɗo
Fii Liddondiral
Fii Faamugol Firo Saa'iiji
Ewol Tuubuubuyee
Fii no Debbo Jukkunnaajo on Selliniraa e Aseweere
Mise Ƴettaaɗe e Abbere Bene e Lewen
Yewtere fii Damun Tosokun
Fii no Iisaa Aanirani Yerusalaam
Fii no Iisaa Ɲawndiri Nawnuɗo Goo
Fii no Saatinirtee
Misal Ƴettaangal e Saatinanooɓe fii Nafagol
Fii no Iisaa Haanaa Jokkireede
Misal Ƴettaangal e Baalii Majjungii
Misal Ƴettaangal e Tammaaru Majjundu
Misal Ƴettaangal e Ɓiɗɗo Funsoowo
Fii Mbatulaajo mo Feewaa
Fii Galo Baaso e Baaso Galo
Fii Junuubu e Gomɗinal e Farilla
Fii Yimɓe Sappo ɓe Ɗamajan Nangi
Maandeeji Fii Arugol Laamu Alla ngun
Fii Hebulanagol Saa'i Artoygol Ɓii-Aaden on
Misal Ƴettaangal e Ɲaawoowo Ɓoyliiɗo
Fii Hakkunde Fariisiyaajo on e Ƴantoowo Sagalle on
Fii Hakkunde Iisaa e Paykoy koy
Fii Hooreejo Alɗuɗo on
Fii ko Saatii Heɓoyde Iisaa kon
Fii no Iisaa Wuntiniri Bunɗo Yeerikoo
Fii Gomɗinal Zaakaru ngal
Misal Ƴettaangal e Manankun
Fii Naatugol Iisaa Yerusalaam
Fii no Iisaa Raɗori Yeeyooɓe ɓen ka Juulirde Mawnde
Lande fii Bawgal Iisaa ngal
Misal Ƴettaangal e Fariisiyaaɓe ɓen
Fii no Iisaa Ndarndoraa fii Yoɓugol Sagalle
Fii Sadduusiyaaɓe ɓen e Ummutal ngal
Fii Hakkunde Almasiihu on e Daawuuda
Fii Sadaka mo Keynguujo on Itti on
Maandeeji fii Artoygol Iisaa Almasiihu on
Fii no Iisaa Janforaa
Fii Nafakka Juldeere Yawtaneede nden
Fii Yeɗeteeɓe Laamu ɓen ka Laamateeri Alla
Fii no Iisaa Torori Alla ka wi'etee ɗon Jatsaymaani
Fii no Iisaa Nangiraa
Fii no Petruusu Yeddiri fii Iisaa
Fii no Iisaa Naɓiraa Yeeso Mawɓe Jamaa on
Fii no Iisaa Addiraa Yeeso Lamɓe Ɗiiwe ɗen
Fii no Iisaa Wariraa
Fii Mayde Iisaa nden
Fii no Iisaa Surriraa
Fii Wurniteede Iisaa Almasiihu on
Fii Taalibaaɓe ɓen Ɗiɗo ka Laawol Emayuusu
Fii no Iisaa Feeɲirani Sahaabaaɓe ɓen
Fii Ƴentineede Iisaa Almasiihu on