^
ያቆቤ
ሜቶኔ ፓጬ
ሲዪዳይሳ ኦሶ
ኦጌይ ባይንዳ ማዶ ኮሼና
ኣማኖኔ ኦሶ
ባ ዱና ናጎ
ናምዑ ቆሞ ኤራቴꬅ
ኢንቴናቴꬃ ፆሳስ ሃሪሲቴ
ጬቄታናስ ቤሴና
ዱሬታስ ኢሜቲዳ ዞሬ
ሜቶ ዳንዳዮ
ኣማኖ ዎሳ