15
Mat 27:1Nan granmmaten, chèf prèt avèk ansyen yo ak skrib yo, ansanm ak tout konsèy la te reyini lamenm. Yo te mare Jésus, e te mennen Li ale pou livre Li bay Pilate.
Mat 27:11-14Pilate te kesyone L: “Èske Ou se Wa a Jwif yo?”
Li te reponn yo e te di li: “Se ou ki di l.”
Chèf prèt yo te akize L byen sevè sou anpil bagay.
Pilate t ap kesyone L toujou. Li te di: “Kòmsi Ou pa reponn? Ou pa wè konbyen akizasyon y ap pote kont Ou?”
Men Jésus Mat 27:12pa t reponn anplis, jiskaske Pilate te etone.
Mat 27:15-26Alò, nan fèt la, li te konn lage pou yo, yon prizonye ki chwazi selon demann pa yo. Epi te gen yon mesye yo rele Barabbas, ki te vin pran prizon, ansanm avèk sila ki t ap fè revòlt yo. Mesye sa yo, te responsab touye moun. Foul la te pwoche Pilate, e te kòmanse mande l fè sa ke li te gen abitid fè pou yo a. Pilate te reponn yo. Li te mande: “Èske nou vle ke m ta lage pou nou Wa a Jwif yo?” 10 Paske li te byen konprann ke chèf prèt yo te livre Li akoz jalouzi.
11 Men chèf prèt yo te chofe foul la Trav 3:14pou mande Pilate, olye sa a, pou li ta lage bay yo Barabbas.
12 Epi Pilate te reponn yo ankò: “Ebyen, kisa pou m ta fè avèk Li menm ke nou rele Wa Jwif yo?”
13 Konsa, yo te rele fò: “Krisifye Li!”
14 Men Pilate t ap di yo: “Poukisa? Ki mal Li fè?” Men yo te rele pi fò: “Krisifye Li!”
15 Akoz ke li te vle satisfè foul la, Pilate te lage Barabbas pou yo. Lè li te fin fè yo bat Jésus Mat 27:26ak fwèt, li te livre L, pou L ta krisifye.
16  Mat 27:27-31Sòlda yo te pran L antre nan lakou a (sa vle di Pretwa a). Yo te rele ansanm yon kowòt Women antye. 17 Yo te abiye Li an mov, e lè yo te fin trese yon kouwòn zepin, yo te mete l sou tèt Li. 18 Konsa, yo te kòmanse salye Li: “Sali, Wa a Jwif yo!” 19 Yo te kontinye bat tèt Li avèk yon wozo, yo te krache sou Li. Yo te mete yo ajenou, epi yo te bese devan Li. 20 Lè yo te fin moke L, yo retire vètman mov la, e te mete pwòp rad Li sou Li. E yo te mennen Li deyò pou krisifye Li. 21  Mat 27:32Yo te pran yon mesye pa lafòs ki t ap sòti andeyò pou fè l fè kòve; Simon de Cyrène, (papa a Alexandre ak Rufus), pou pote kwa Li a.
22 Konsa, yo te Mat 27:33-44mennen Li nan plas Golgotha, ki tradwi kon Plas A Zo Bwatèt. 23 Yo te eseye bay Li Mat 27:34diven mele avèk myrr; men Li pa t pran li. 24 Epi yo te krisifye Li e te Sòm 22:18divize vètman Li yo pami yo menm. Yo te fè tiraj osò pou yo detèmine sa ke yo chak ta pran.
25 Se te nan Mc 15:33twazyèm lè ke yo te krisifye Li a.
26 Lenskripsyon avèk detay akizasyon kont Li an te di: Mat 27:37“Wa a Jwif yo”.
27 Konsa,yo te krisifye de vòlè avè L; youn sou men dwat Li, e youn sou men goch Li. 28 Epi konsa, Lekriti sen an te akonpli ki te di: És 53:12“Epi Li te konte pami malfektè yo.”
29 Sila ki t ap pase yo t ap voye ensilt; yo t ap Sòm 22:7souke tèt yo e t ap di: “Gade! Ou menm ki t ap Mc 14:58detwi tanp lan, e rebati li nan twa jou. 30 Sove tèt Ou, e desann sou kwa a!”
31 Menm jan an, chèf prèt yo ansanm avèk skrib yo, t ap moke Li pami yo menm e t ap di: Mat 27:42“Li te sove lòt yo; Li pa kapab sove tèt Li.” 32 “Kite Kris sa a, Wa Israël La, desann kwa a koulye a pou nou kapab wè e kwè!” Mat 27:44Sila ki te krisifye avèk Li yo t ap ensilte L menm jan an.
33  Sòm 22:1Lè sizyèm lè a te rive, tenèb te tonbe sou tout latè jiska nevyèm lè. 34 Nan nevyèm lè a, Jésus te kriye fò avèk yon gwo vwa: “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” ki tradwi “Bondye M, Bondye M, poukisa Ou abandone Mwen?”
Sòm 22:1 35 Lè kèk nan moun ki te la yo tande sa, yo te di: “Gade, L ap rele Élie.”
36 Yon moun te kouri ale pran yon eponj e te ranpli li avèk vinèg si. Li te mete l sou yon wozo, e te bay Li bwè. Li te di: “ Kite l konsa! Annou wè koulye a si Élie ap vin fè L desann.”
37  Mat 27:50Konsa, Jésus te pouse yon gwo kri, e te rann dènye souf li.
38  Egz 26:31-33Vwal tanp lan te chire an de, soti anwo, jis rive anba.
39  Mat 27:54Lè santenye Women nan, ki te kanpe tou dwat devan Li a, te wè jan Li te rann dènye souf Li a, li te di: “Anverite, nonm sila a se te Fis Bondye a.”
40  Luc 23:49Te gen osi, fanm ki t ap veye a yon distans. Pami yo se te Marie Magdalène, e Marie, manman a Jacques Le Mineur, avèk Joset, e Salomé. 41 Lè Li te Galilée, yo te konn swiv Li e Mat 27:55sèvi Li, e anpil lòt fanm osi te vin monte avèk Li Jérusalem.
42 Lè aswè te rive, akoz Jou Preparasyon an, sa vle di, jou avan Saba a, Mat 27:57-61 43 Joseph Arimathée Mat 27:57te vini. Li te yon manm enpòtan nan Konsèy la, e li osi t ap tann wayòm Bondye a. Li te Jn 19:38ranmase kouraj li pou ale devan Pilate, e li te mande kò Jésus a.
44 Pilate te vle konnen si Li te gen tan mouri. Li te rele santenye Women an, e te mande l si li te mouri deja. 45 Konsa, lè l vin konprann sa selon Mc 15:39santenye Women an, li te bay kò a a Joseph.
46 Joseph te pote yon twal lèn, te desann Li, e te vlope L nan twal lèn an. Li te mete L nan tonm ki te fouye nan wòch la, e li te woule yon gwo wòch kont antre a tonm nan.
47  Mat 27:56Marie Magdala, avèk Marie, manman Joses te wè kote yo te mete Li.

15:1 Mat 27:1

15:2 Mat 27:11-14

15:5 Mat 27:12

15:6 Mat 27:15-26

15:11 Trav 3:14

15:15 Mat 27:26

15:16 Mat 27:27-31

15:21 Mat 27:32

15:22 Mat 27:33-44

15:23 Mat 27:34

15:24 Sòm 22:18

15:25 Mc 15:33

15:26 Mat 27:37

15:28 És 53:12

15:29 Sòm 22:7

15:29 Mc 14:58

15:31 Mat 27:42

15:32 Mat 27:44

15:33 Sòm 22:1

15:34 Sòm 22:1

15:37 Mat 27:50

15:38 Egz 26:31-33

15:39 Mat 27:54

15:40 Luc 23:49

15:41 Mat 27:55

15:42 Mat 27:57-61

15:43 Mat 27:57

15:43 Jn 19:38

15:45 Mc 15:39

15:47 Mat 27:56