17
Alò, SENYÈ a te pale avèk Moïse e te di: “Pale avèk fis Israël yo, e pran yon branch bwa pou chak kay fanmi zansèt yo: douz branch bwa ki sòti nan tout chèf yo selon kay fanmi zansèt yo. Nou va ekri non a chak sou branch pa yo, epi ekri non a Aaron sou branch Levi a; paske, gen yon sèl branch pou tèt a chak kay fanmi zansèt yo. Epi nou va depoze yo nan tant asanble a devan lach Egz 25:16-22 temwayaj la, kote Mwen rankontre nou an.
“Li va vin rive ke branch Nonb 16:5 moun ke Mwen chwazi a, va boujonnen. Konsa, Mwen va redwi sou Mwen tout fis Israël k ap bougonnen kont ou menm yo.”
Konsa, Moïse te pale avèk fis Israël yo, e tout chèf yo te bay li yon branch pou chak nan yo, paske chak chèf, selon kay fanmi zansèt yo, douz branch avèk branch Aaron an pami branch yo. Konsa, Moïse te depoze branch yo devan SENYÈ a Nonb 1:50-53 nan tant asanble a.
Alò, nan jou apre a, Moïse te antre nan tant lan; epi vwala, Éz 17:24 branch Aaron an pou fanmi zansèt Levi a te boujonnen e li pa t sèlman boujonnen, men li te pwodwi flè e osi li te pote zanmann ki mi. Epi Moïse te pote deyò tout branch ki te nan prezans a SENYÈ a vè tout fis Israël yo; epi yo te gade, e chak mesye te pran pwòp branch pa l.
10 Men SENYÈ a te di a Moïse: “Remete branch Aaron a Nonb 17:4 devan lach temwayaj la, pou kenbe kòm yon sign kont Det 9:7-24rebèl yo, pou ou kapab mete fen a plent kont Mwen yo, pou yo pa mouri.”
11 Konsa, Moïse te fè; jis jan ke SENYÈ a te kòmande li a, konsa li te fè.
12 Alò, fis Israël yo te pale avèk Moïse e te di l: És 6:5 “Gade byen, n ap mouri, nou tout ap mouri! 13  Nonb 1:51 Tout moun ki pwoche, ki vin pwoche toupre tabènak SENYÈ a, fòk li mouri. Èske nou tout va peri nèt?”

17:4 Egz 25:16-22

17:5 Nonb 16:5

17:7 Nonb 1:50-53

17:8 Éz 17:24

17:10 Nonb 17:4

17:10 Det 9:7-24

17:12 És 6:5

17:13 Nonb 1:51