^
Jacò
Bàu Bòch Hmàih
Con Caiq Chuaq Chìuq Xalep
Padô 'Nùt wa Bìac Am Dech
Broq Tiaq Bàu Boc Plình
Apaq Gen Can
Manoh Lùi wa Bìac Broq
Khòh Padràng Rapet
Khôn Rabiaq Enh Plình
Apaq Tiaq Bìac Crŏng Taneh
Apaq Hadrah ca Dabau
Bàu Pa'yèp ca Mangai Padrŏng
Khòh Chìuq Àt Jò Chìuq Jìq Xa