^
Joshua
Da One In Charge Tell Joshua Wat Fo Do
Joshua Tell Da Israel Peopo Wat Fo Do
Rahab Take Kea Da Spy Guys
Da Israel Peopo Go Across Da Jordan Riva
Da Peopo Cut Skin Gilgal Side
Jericho Town Come Bus Up
Akan Do One Bad Ting
Dey Wipe Out Ai Town
Joshua Copy Da Rules One Mo Time
Da Gibeon Peopo Bulai Da Israel Peopo
Da Sun An Da Moon No Move
Dey Kill Da Five Amor King Guys
Da South Side War
Da North Side War
Da Kings Da Israel Peopo Wipe Out
Da East Side Da Jordan Riva
Da West Side Da Jordan Riva
Dey Split Up Da Land
How Dey Split Up Da Land Da East Side Da Jordan Riva
Da Land Da West Side Da Jordan Riva
Caleb Get Da Hebron Land
Da Land Da Judah Ohana Get
Da Land Fo Da Efraim An Manasseh Ohanas
Da Land Fo Da Manasseh Ohana
How Dey Split Up Da Odda Land
Da Land Fo Da Benjamin Ohana
Da Land Fo Da Simeon Ohana
Da Land Fo Da Zebulun Ohana
Da Land Fo Da Issakar Ohana
Da Land Fo Da Asher Ohana
Da Land Fo Da Naftali Ohana
Da Land Fo Da Dan Ohana
Da Property Fo Joshua
Da Safe Towns
Towns Fo Da Levi Ohana
Da East Side Ohanas Go Back Dea Place
Joshua Tell Da Leada Guys Aloha
Da Peopo Make Da Deal New One Mo Time Shekem Side
Dey Bury Joshua Inside Da Land Dat God Promise Fo Give Dem