^
Ele Efesọsi
Obekwu ikwu
Ngọzi ke enine
Okpukpe Pọlu
Hite n'ẹnwu bna nụ bụdnu
A bụ otu nụ Karaịsi
Pọlu nye ẹrnu ele bụ́o ele Ju
Karaịsi whnụrnu aị n'anya
A bụ otu nụ rime Karaịsi
Bụdnu ikne nụ rime Karaịsi
Nzi nụ nnwerne
Rụmu takịri nụ ele mụrnu be
Ele ọhi nụ ele nwe be
Mgwna ọgwnu Chiokike
Obekwu ikwu ipne-aznụ