^
Ele Galasia
Izi ọma berere zị́la
Chiokike sukwuru Pọlu
Ele izi berere nabnanyarnụ Pọlu
Pọlu bigbọru Pita n'Antịoku
Ọznohia bụ hite n'oru
Iwu mọbu ọkwnata mkpọma
Iwu nụ mkwna
A bụ rụmu Chiokike
Nhne metụru Pọlu nụ mkpọma
Haga nụ Sera
A nwernu ẹhni aị nụ rime Karaịsi
Anụ kweru Enine nẹechi anụ
A vurita ivu ibne aị
Ọdo aka nụ nsnị ipne-aznụ