^
Jemisi
Ọkwnata ovu n'ige ọrnurna
Ọdna ọwa nụ eze
Ọrnurna
Ọnurnu nụ omume
Ole badnụ anya nụ ruwhnu
Ọkwnata ovu nwée ẹrnu bụ nhne etekne
Ledu riro i anya
Akọniche zị ichne ichne
Enyi ke ọwa
Anụ kpékọ ibne anụ ikpe
Anụ lúu ọnu nhne ekile jọobu
Be dọru ele eze aka nụ nsnị
Ọsnuta mkpọma nụ mmekpẹhni
Okpukpe be kperu n'ọkwnata ovu