^
1 Piyêr
Dosé to ôbi liji
Ayênaŋge kibi Emen woɲ ôbi gôliɲ naɲ na hen
Jé lê wo dé tu Emen
Jésu Krist na keram woɲ ɗé iyére wo dô ɗê tô keram wo baa hen
Yéŋge bay jé ka Emen
Bi jé lêreŋge yi môɲ kwo Jésu Krist hen iyôŋ
Jé lê wo imɲê a lê naɲ yébérji men, jé lê yébé naɲ kwôrɲêrji men
Bay ayê bôô na bay lê aŋga dôri haji, niɲba, bay a geléji gusiɲ
Hal wo cay naɲ kwo kôrbi
Hal wo bay ayê bôô perêrji a
Yi derê yi gengiɲ sa kwôni wo geliɲ gusiɲ wô sa kibi Jésu Krist
Kwôlo gengiɲ sa surɲê naɲ bay ayê bôô bô églis a
Dosé naɲ kwôlê woɲ deriɲ kibi kwôlê