^
1 Yõhánã
Ị́jọ́ ídri fẽlépi rĩ
Uꞌájó dị̃zã Ãdróŋá drị̂ agá rĩ
Ãzị́táŋá úꞌdí Ãdróŋá drị́ gá rĩ kî
Ĩlẽ ị́jọ́ ụ̃nọ́kụ́ drị̂ ku
Mẹ́rọ́ꞌbá Kúrísĩtõ drị́ ꞌi
Anzị Ãdróŋá drị̂ kí ꞌbã uꞌáŋá
Ĩlẽ ĩmi ĩmi drĩdríŋĩ gá lẽlẽ
Ĩmi ụ̃ꞌbị̃ úríndí kí ráká
Ãlẽ kí ãma lẽlẽ
Ãꞌị̃táŋá Ãdróŋá Ngọ́pị agá rĩ
Ídri ukólépi ku rĩ