^
1 Timote
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm
Pol gə ramajɨ lə Lubə
Ta dingəm kɨ́ Pol adɨ Timote
Pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ dow-je lay
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dené-je kɨ́ njékadmḛḛ-je
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njékində kəm-dé go njékəwna̰-je-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njékində kəm-dé go né-tɨ lə njékəwna̰-je
Lubə tḛḛ dɔ né kɨ́ boy kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ
Ta kɨ́ dɔ njéndó dow-je né-je-tɨ kɨ́ ngɔm
Ta dingəm-je kɨ́ Pol adɨ Timote
Gosɨ ra kullə kɨ̀ dow kɨ́ ra majal
Ta kɨ́ dɔ njéngɔwkoy-je-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ꞌngatɔ́gɨ-je
Ta-je kɨ́ gay-gay kɨ́ Pol ɔjɨ Timote
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ɓə-je
Ta kɨ́ dɔ néndó-je-tɨ kɨ́ ngɔm kɨ̀ ka̰y ngɔdɨ go nékingə-tɨ
Dow lə Lubə: Panjiyə-é kɨ̀ né kɨ́ à kuwə mḛḛ-é
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njénékingə-je
Ta lə ngəm néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ