^
1 JUAN
Jnūhun cotecu yō nɨɨ́ cáni
Yaā Dios cúu luz
Cristo cúu Yaā cahán jehē yō
Jniñu jéé ndácu ya nuū yō
Jnūhun ndaā jiín jnúhun stáhú
Jnūhun ñayuu cácuu sēhe Yaā Dios
Jeē na cúndáhú ni yō jnáhan yó
Ndese cucáhnu ni yō jeē váha sáha yó núū Yaā Dios
Jnūhun jeē véji nuū Espíritu jiín jnúhun cáhán contra Cristo
Máni jnūhun cúndáhú ni iyó jíín Yaā Dios
Jeē cúndeyɨ́ yó sɨquɨ̄ jeneé íyó ini ñayɨ̄vɨ́
Jnūhun cáhán ndaā sɨquɨ̄ Séhe Yaā Dios
Jnūhun consejo jeē sándɨ̄hɨ́