^
1 Pedro
Laban Yamaiman Kita
Kinaanglan na Matarong Kita
Yang Boi na Bato aw yang Balaan na Sakop
Manga Sogwanun nang Dios
Yang Gaonanan na Pagtigkul ni Kristo
Yang Asawa aw yang Bana
Yang Pagtigkul sang Karisud tungud sang Imo na Matarong
Yang Pagkinaboi na Yaparin da
Yang Madyaw na Sinarigan sang Pagatag nang Dios
Yang Pagtigkul sang Karisud tungud sang Pagpangagad kang Kristo
Yang manga Otaw nang Dios
Manga Pangomosta