^
Galasia
Sayda yang Madyaw na Batok, Way Kadaygan
Yang Pagkaimo Apostol ni Pablo
Si Pablo aw yang Kadaygan na Manga Apostol
Si Pedro Syasaway ni Pablo ag Antiokia
Yang Manga Judio aw yang Buku nang Judio Amarowas Pinaagi sang Pagtoo
Yang Balaod aw yang Pagtoo kang Jesu Kristo
Yang Balaod aw yang Saad
Yang Kawili ni Pablo sang Taga Galasia
Yang Pagindo Bain sang Kaagi ni Agar aw ni Sarah
Pakatagapi Mayo yang Kamayo Kagawasan
Yang Balaan na Espirito aw yang Kinaiya na Kanang Otaw
Kinaanglan Magatinabangay Kamo
Yang Kataposan na Tambag