^
Roma
Bulu a barr na nyarr ku Abachi
Ukyekye ku Ure ku wre ku
Anishirr we a si bi la ure na Abachi ku
Unfu ku Abachi ku u ta ji na anishirr ba we
Inkindirr yi nggo Are ka a da ni itu i ani Yahuda ba
Undurr ni di na uzizi a sama
Anko nggo ta di inta sa azizi na age̱ ka Abachi
Iyo isisurr i Ibrayi
Ikpanye nggi i ta du Unushirr kpa inkindirr yi nggo Abachi à da du uwa à taka ni nggo
Aseki ka nggo i zirr zizi na Abachi ku i di gri ku unushirr
Adamu à gri ittu, i Yesu à gri iso tsitsirr
Yesu a di inta iso tsitsirr
Agarr bi ina uzizi
Iso imunta yi ni Kristi ku
Are ka tuku ila ure.
Itsi yi nggo i si nu umi ku unushirr nggo
Imba bu di na inkindirr yi nggo Izhi i Abachi yi i da nggo
Inkpinkpye yi nggo i so nga nggo
Ikpanye i Abachi yi nggo sama ni ikikre
Israila, anishirr abangga ba nggo Abachi à hla ba nggo
Abachi a di kà unuma na na ku unuma uzizi
Ure ku wre ku u su ku Israila meme
Ikpa ttungo si i anishirr we
Abachi à na wre ku ani Israila ba
Abachi a kpa abangga ba nggo a si si anu Yahuda hen ttungo
Abachi a di na wre ku anishirr we
Di inta gbyarr ku Abachi asa
Iso yi nggo inta ta so, wre ki inta bu na ku Abachi undu
Na inkindirr yi nggo abi hru igbu ba a da nggo
Iso yi nggo anishirr a bu so ni ikpa
Si da di abiga abanu a na ndanda hen
Si du uzumbirr uniga à la ure hen
Inta bu na inkindirr inggi nggo i ta zi abanu ni kpamusu na atu amunta wa
A bre ku abangga ba nggo a si si ani Yahuda hen Ure ku wre ku
Bulu à re ni itu i undu umaku
Bulu à zu du uwa ta kakuma ni ichirr ni igbu nu Roma
Bulu à chi abiga abanu nu Roma
Bulu a da ku abiga ba nu Roma inkindirr yi nggo a bu na yi nggo
Ni ikikre yi Bulu a barr Abachi