^
Lucas
Teofilomu kachashkamunda
Bautizaj Juanchu wacharinada ángel parlashkamunda
Marian ángel parlunukushkamunda
Elisabetda María rikungu rishkamunda
Bautizaj Juanchu wacharishkamunda
Zacarías kushiyashkamunda
Jesús wacharishkamunda
Ángel michijkunamu parlashkamunda
Diosbuj wasimu mara Jesusta apashkamunda
Nazaretmu vueltamushkamunda
Jesús Jerusalenbi sakirishkamunda
Bautizaj Juanchu shitashka pushtubi parlashkamunda
Jesusta bautizashkamunda
Jesucristobuj ñauba yayagunamunda
Jesusta diablo juchada rurachingu munashkamunda
Galileabi Jesús parlungu kallarishkamunda
Jesús Nazaretbi gashkamunda
Yana katishkada Jesús alliyachishkamunda
Simón Pedroj suegrada Jesús alliyachishkamunda
Tauga ungushkagunada Jesús alliyachishkamunda
“Alli Shimida parlungu shujkunamush rinami gani”
Jesús chaulagunada japichishkamunda
Aichada ismuchij unguiyujta alliyachishkamunda
Na kuyurijta alliyachishkamunda
Jesús Levida kayashkamunda
Ayunanada tapushkamunda
Samana p'unllamunda Jesús yachachishkamunda
Samana p'unllabi Jesús alliyachishkamunda
Chunga ishkida Jesús agllashkamunda
Taugagunamu Jesús yachachishkamunda
Kushida llakida parlashkamunda
P'iñajkunada k'uyanamunda
Ama shujkunada juchachinamunda
Yuradaga apariki rijsinamunda
Ishki wasichinamunda parlashka
Soldadogunada mandujbuj sirvijta Jesús alliyachishkamunda
Viudaj churida Jesús kausachishkamunda
Juanchuda katijkuna Jesusta tapushkamunda
Simón fariseobuj wasibi Jesús gashkamunda
Jesusta ayudaj warmigunamunda
Tarbujmunda yuyachisha parlashkamunda
Imashadi yuyachinanlla parlashkamunda
Tarbujmunda parlusha intindichishkamunda
Pakalla rurushka yacharinamunda
Jesusbuj waukiguna mamandij shamushkamunda
Yaku kuchada Jesús chulunyachishkamunda
Yana katishkamunda
Jairoj ushi, shuj ungushka warmish alliyashkamunda
Jesús Paibuj agllashkagunada parlachun kachushkamunda
Jesús pi gashkada Herodes na rijsishkamunda
Pichka warangamu Jesús karashkamunda
“Kanga Cristomingui,” Pedro nishkamunda
Jesús Pai wañunada parlashkamunda
Jesús yuraj p'alaniguj tukusha rikurishkamunda
Yana katishka marada Jesús alliyachishkamunda
Jesús kaiyunga ishki kutin wañunada parlashkamunda
“¿Maijinshi yalli valij ganchishi?”
“Ñukuchida na p'iñujka ñukuchibujlladimi”
Jacoboda Juanchudash Jesús rimushkamunda
Jesusta katisha nijkunamunda
Kanchis chunga ishkigunada Jesús kachashkamunda
Na kazuj gentegunamunda
Kanchis chunga ishkiguna vueltushkamunda
Jesús kushiyashkamunda
Alli samaritanoda rikuchisha parlushkamunda
Martaj Mariaj wasibi Jesús gashkamunda
Taita Diosta mañanada Jesús yachachishkamunda
Jesusta nisha juchachishkamunda
Llujshichishka yana vueltamushkamunda
Kushilla ganashkamunda
Pi na ruri pudishkada rurachun nishkamunda
“Luzta na pakanachu,” nishkamunda
Fariseogunadash yachachijkunadash juchachishkamunda
Nij tukushalla na purinamunda
Pida manchana gashkamunda
Jesusta na pinganachinamunda
Charij tukusha Diosta kungarinamunda
“Diosmi Paibujkunadaga rikugun”
Jawa pachabi charij tukunamunda
Parijarisha Jesusta chapanamunda
Kazuj na kazujmunda
“Ñukamunda p'iñanukungami”
Jesús shamunada yachanami
P'iñajkunan amistarinamunda
Diosmu vueltarinamunda
Na aparij jigus yuramunda
Samana p'unllabi ungushka warmida Jesús alliyachishkamunda
Mostaza muyuda yuyachishkamunda
Levadurada parlashkamunda
Kichki punguda waigunamunda
Jesús Jerusalenbi kausujkunamunda wakushkamunda
Ungushkada Jesús alliyachishkamunda
Bodamu kayushkagunamunda
Mikuchun kayaki “Na ri pudinichu,” nishkamunda
Cristoda katingujka tukida sakinamunda
Kachi chamuj tukushkamunda
Chingashka ovejada yuyachishkamunda
Chingashka kuchkida yuyachishkamunda
Chingashka churida yuyachishkamunda
Sirvijkunada na alli mandajta yuyachishkamunda
Diosbuj mandanada Jesús yachachishkamunda
Warmida na shitanamunda
Lazaroda charijtash parlushkamunda
Perdonana yuyigunamunda
Ashtan crina yuyida kunamunda
Sirvijka imada ruranashkamunda
Chunga leprayujkunada Jesús alliyachishkamunda
Diosbuj mandanaga shamunashkamunda
Juezta viudadash yuyachishkamunda
Fariseoda impuestoda cobrajtash yuyachishkamunda
Maragunada Jesusmu pushamushkamunda
Charij musu Jesuskun parlanukushkamunda
Kaigunga kinsa kutin Jesús wañunada parlashkamunda
Na rikujta Jesús alliyachishkamunda
Zaqueomunda
Kuchkida yuyachisha parlashkamunda
Jesús Jerusalenmu waigushkamunda
K'atugujkunada llujshichishkamunda
“¿Pi mandakidi shina rurangui?”
Partido charijkunada Jesús yuyachishkamunda
“¿Impuestoda paganachu?”
Kanchis kusayuj warmimunda
“Cristoga ¿pibuj churidi gan?”
Moisés mandashkada yachachijkunada Jesús rimashkamunda
Viuda kuchkida Diosmu kushkamunda
“Diosbuj wasida urmachingami”
Kai pacha narij tukurijllabidi llakigunamunda
Jesús ima laya shamunamunda
Jesusta Judas k'atushkamunda
Jesús wañunada yuyarisha mikushkamunda
<¿Maijinshi yalli alli ganchi?>
Pedro, “Jesusta na rijsinichu,” ninamunda
Ministishkaida apanamunda
Jesús Getsemanibi Diosta mañushkamunda
Jesusta japichishkamunda
Pedro “Paida na rijsinichu” nishkamunda
Jesusta takusha asishkamunda
Mandujkunapuramu Jesusta pushushkamunda
Pilatojmu Jesusta pushushkamunda
Herodesbujmu Jesusta pushushkamunda
Jesusta wañuchichun nishkamunda
Jesusta chakatashkamunda
Jesús wañushkamunda
Jesusta pambushkamunda
Jesús kausarishkamunda
Emausmu rina ñanbi Jesús rikurishkamunda
Yachagujkunamu Jesús rikurishkamunda
Jesús jawa pachamu rishkamunda