^
YUHANA
Kile Jwumpe à pyi sùpya
Pi na Yuhana yíbili uye kyaa na
Yesu u ɲyɛ Kile Mpabilini
Yesu cyelempyiibii niɲcyiibii
Filipi ná Natanayɛli à taha Yesu fye e
Yesu à lwɔhɔ kɛ̂ɛnŋ'a pyi ɛrɛzɛn sinmɛ
Yesu à cwɔ̀hɔmpii kɔ̀r'a yige Kileɲaarebage ntàani na
Kile Munaani maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan
Ɲje Yuhana à jwo Yesu kyaa na ke
Yesu na yu ná Samari kùluni cwoŋi i
Yesu à shinbwoŋi wà jya cùuŋɔ
Yesu à faanwa cùuŋɔ Bɛtisayida kànhe e
Kile à kuni kan Yesu á u sùpyire sâra
Yesu à jwo na uru jwumpe na ɲyɛ sèe
Yesu à shiin kampwɔhii kaŋkuro ɲwɔ cya
Yesu à ɲaara lwɔhe ɲuŋ'i
Sùpyire na Yesu caa
Yalyire ti maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan ke
Yesu jwumpe maha shìŋi niŋkwombaaŋi kaan
Yesu cìnmpyiibii ɲyɛ a dá u na mɛ
Yesu à kàre vùnɲyi kataanni cyage e
Yahutuubii pìl'à nàkaana pyi ná Yesu i
Yahutuubii ɲùŋufeebil'à pìi tun pi sà Yesu cû
Yesu à jwo uru sí Kile Munaani kan dánafeebil'á
Sùpyire ɲwɔjwump'à táa Yesu kyaa na
Pi à ceewe cû ná nàŋi w'e
Yesu u ɲyɛ Kile bɛ̀ɛnmpe, mpe p'à pa diɲyɛŋi i ke
Yesu à uye cyêe
Yesu à pêe Ibirayima na
Yesu à fyinŋi wà cùuŋɔ
Yesu u ɲyɛ mpànahaŋi niɲcɛnŋi
Yesu à jwo uru u ɲyɛ Kile Jyaŋi
Lazari kwùŋkanni
Yesu à Lazari buwuŋi ɲɛ̀
Pi à vùnŋɔ pwɔ Yesu na, si u bò
Mariyama à Yesu tooyi tìri ná sìnmɛ nùguntan wum'i
Sáragawwuubii ɲùŋufeebil'à jwo pire sí Lazari bò
Saanŋi Yesu à jyè Zheruzalɛmu kànhe e
Nùmpanŋke ná pèente taŋkanni
Yesu à u kwùŋi kyaa jwo
Yahutuubii ɲùŋufeebii ɲyɛ a dá Yesu na mɛ
Yesu jwumpe ná Tufooŋi wumpe ɲyɛ niŋkin
Yesu à u cyelempyiibii tooyi jyé
Yesu à jwo na Zhudasi sí uru le cye e
Yesu à to nivɔnŋɔ kan u cyelempyiibil'á
Yesu à jwo na Pyɛri sí n‑pa jwo na u ɲyɛ a uru cè mɛ
Yesu à jwo na uru u ɲyɛ kuni l'à kàre Kile yyére ke
Yesu à jwo na Kile Munaani sí n‑pyi ná uru cyelempyiibil'e
Yesu à jwo na uru na ɲyɛ ɛrɛzɛn cige
Diɲyɛ sùpyire sí n‑pa dánafeebii tùn
Kile Munaani kapyiiŋkii
Yesu ŋkàreŋi sí u cyelempyiibii yyahayi tanha
Yesu cyelempyiibii sí raa Kile ɲáare Yesu mɛge na
Yesu à fànha ta diɲyɛŋi na mà kwɔ̀
Yesu à Kile ɲáare uye kyaa na
Yesu à Kile ɲáare u cyelempyiibii kyaa na
Yesu à Kile ɲáare dánafeebii sanmpii kyaa na
Pi à sà Yesu cû
Pyɛri à jwo na uru ɲyɛ a Yesu cè mɛ
Kile sáragawwuubii ɲùŋufembwɔh'à Yesu yíbe
Pyɛri saha à jwo na uru ɲyɛ Yesu cyelempya mɛ
Pilati à Yesu yíbe
Yesu à kwòro cige na
Yesu kwùŋi kani
Sòrolashiŋi wà à Yesu buwuŋi fûru
Yesu ntòŋi kani
Cyelempyiibil'à sà Yesu fanŋke niŋgage ta
Yesu à uye cyêe Magidala Mariyama na
Yesu à uye cyêe u cyelempyiibii na
Yesu à uye cyêe Tomasi na
Yuhana sémɛŋi kasemɛni
Yesu à uye cyêe u cyelempyiibii pìi baashuunni na
Yesu à Pyɛri yíbe
Cyelempyaŋi kyaa l'à táan Yesu á ke