^
Maraki
Annabi Yaya kawandi tife
Isa xunxafe
Sentanɛ katafe a xa Isa ratantan
Isa xa wali fɔlɛ nun a fɔxirabirɛ singee
Isa ɲinnɛ kerife
Isa Simɔn bitanyi nun furema gbegbe rayalanfe
Isa kawandi tife Galile bɔxi ma
Kunɛ kanyi rayalanfe
Namatɛ rayalanfe
Lewi birafe Isa fɔxɔ ra
Isa maxɔrinfe sunyi ma
Malabu lɔxɔɛ xa sɛriyɛ
Fe fanyi rabafe malabu lɔxɔɛ ma
Ɲama malanfe Isa yire
Isa fɔxirabirɛ fu nun firin sugandife
Xaxili Sɛniyɛnxi rasɔtɔfe
Isa xa denbaya
Xɛ rawali xa taali
Lanpui xa taali
Sansi xɔri xa taali
Konde xɔri xa taali
Isa foye belebele raxarafe
Isa ɲinnɛe kerife Gadaraka fɔxɔ ra
Ginɛdimɛdi rakelife faxɛ ma
nun ginɛ gbɛtɛ rayalanfe
Nasarɛtikae tondife lade Isa ra
Isa a fɔxirabirɛ fu nun firinyie xɛɛfe
Annabi Yaya xa faxɛ
Isa donse fife xɛmɛ mixi wulu suuli ma
Isa ɲɛrɛfe ye fari
Isa furema gbegbe rayalanfe Genesareti
Ala xa sɛriyɛ nun Adama xa naamunyi
Siriya Fenisiya ginɛ xa danxaniya
Isa tulixɔri boboxi rayalanfe
Isa donse fife xɛmɛ mixi wulu naani ma
Farisɛnie nun Sadusenie xa danxaniyatareɲa
Dɔnxui rayalanfe
Piyɛri Isa kolonfe Ala xa Mixi Sugandixi ra
Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe
Isa nɔrɔfe
Isa ɲinnɛ kerife dimɛdi fɔxɔ ra
Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe sanmaya firin nde
Mixi naxan tide gbo
Findife Isa fɔxirabirɛ ra
Maratantanyi saabui
Futi nun fatanyi
Isa nun dimɛdie
Sɛgɛtala bannaxi
Isa a xa faxɛ nun marakeli xa fe masenfe sanmaya saxan nde
Sebede xa die xa maxɔrinyi
Isa Yeriko dɔnxui rayalanfe
Isa sofe Darisalamu
Isa xɔrɛ bili dankafe
Isa sarematie kerife hɔrɔmɔbanxi kui
Xɔrɛ bili xare nun Ala maxandife
Isa walima nde xa yaamari ma?
Bɔxi rawali ɲaaxie xa taali
Gantanyi tefe Isa bɛ duuti xa fe ra
Sadusenie Isa maxɔrinfe faxamixie xa marakeli ma
Yaamari naxan tide gbo a birin bɛ
Dawuda nun Ala xa Mixi Sugandixi
Diinɛla kobie
Kaaɲɛ ginɛ xa hadiya
Hɔrɔmɔbanxi xa misaali
Maratantanyi, tɔɔrɛ, nun ɲaxankatɛ
Se haramuxi ɲaaxi
Adama xa Di gbilenfe
Xɔrɛ bili xa misaali
Duniɲa raɲɔnyi waxati kolonfe
Yanfanteya Isa bɛ
Ginɛ nde labundɛ ture safe Isa ma
Yudasi xa yanfanteya
Sayamalekɛ Dangi Sali
Marigi xa sɛrɛxɛ tɔnxuma
Isa a falafe Piyɛri bɛ a a yɛtɛ rasanma nɛ a ma
Isa Ala maxandife Getesemani
Isa suxufe
Yuwifie Isa makiitife
Piyɛri a yɛtɛ rasanfe Isa ma
Isa xaninfe Pilati xɔn
Sɔɔrie Isa mayelefe
Isa banbanfe wuri magalanbuxi ma
Isa xa faxɛ
Isa xa maragatɛ
Isa kelife faxɛ ma
Isa minife mixie ma a nun a xa te koore