^
1 TIMOTI
Pol təmən təwɨr kəm Timoti
Pol təmolkeike məmə Timoti otahtosɨg-in iəgətun eiueiuə mɨn
Pol nɨkin təmagien o Kristo
Nolən rəha nəfakən
Netəm-iasol mɨn rəha niməfak
Netəm kotasitu e niməfak
Nəukətɨn nahatətəən rəhatat
Iəgətun eiueiuə mɨn
Iolwək təwɨr rəha Kristo Iesu
Nolən rəha nɨsiaiiən o nəghatən kəm netəmim
Nolən rəha nehm wɨrən nəutahlɨmɨs mɨn
Wək rəha netəm-iasol rəha niməfak
Nolən ətuatɨp o slef mɨn
Nəgətunən neiueiuəən mɨn ne natɨmnat wɨr mɨn pahrien
Nəghatən wɨr rəha Pol tatuwɨn kəm Timoti
Nəfak u rəhalat nautə tepət
Namnun nəghatən rəha Pol