^
1 TIMOTI
Pol təməni təuvɨr kəm Timoti
Pol təmolkeikei məmə Timoti otahtɨpəsɨg e nəgətun eiuə mɨn
Pol nɨkin təmagiən o Krɨsto
Noliən rəha nəfakiən
Nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki
Dikon mɨn, nətəm kəutasiru e niməfaki
Nəukətɨ nəhatətəiən rəhatah
Nəgətun eiuə mɨn
Ioluək təuvɨr rəha Krɨsto Iesu
Noliən rəha nɨsiaiən o nəghatiən kəm nətəmimi
Noliən rəha neruh viviən nɨpətalɨmɨs mɨn
Uək rəha nətəmi asoli rəha niməfaki
Noliən əhruahru o slef mɨn
Nəgətuniən neiuəiən mɨn mɨne natimnati vivi mɨn pəhriən
Nəghatiən təuvɨr rəha Pol tatuvən kəm Timoti
Nəfaki mɨn u rəhalah nautə tepət
Naunun nəghatiən rəha Pol