^
San Juan
Bénnea' le̱' Xrtizra' Dios dxaque̱' bénneache
Juan, benne' bchue̱' bénneache nisa, dxexeche̱be̱' chee̱ Jesús
Jesús naque̱' Zríla'dau' chee̱ Dios, be̱ dxelutie̱' lau Dios ne̱ chee̱ xtul-le'
Benne' nedxu ca' dxuse̱de Jesús
Jesús dxenné̱' Felipe ne Natanael
Dxaca laní chee̱ wechaga na' lu xe̱zre Caná
Jesús dxucá'ana chawe̱' chale'aj xudau'
Jesús núnbe'e̱ xúgute̱ bénneache
Jesús dxuchálajle̱ne̱' Nicodemo
Dios dxezrí'i lazre̱' bénneache
Da gunná Juan, bénnea' bchue̱' bénneache nisa
Ca naca chee̱ Bénnea' za' xabáa
Dxuchálajle̱ Jesús tu nu'ula chee̱ tu xe̱zre nababa na Samaria
Jesús dxexune̱' zri'ine tu benne' we̱n zrin blau chee̱ xu'u lawe'
Jesús dxexune̱' tu benne' biu naga nazí le na Betesda
Xel-la' dxenná bea da napa Zri'ine Dios
Da dxelunna bea na napa Jesús xel-la' dxenná bea
Jesús dxugawe̱' chi xun gaxúa benne' biu
Jesús dxedé̱' lawe' nísadau'
Benne' zan ca' dxelexílaje̱' Jesús
Jesús naque̱' xeta xtila da dxunna na xel-la' nabán li lazre'
Ca naca dizra' na' da dxunna na xel-la' nabán da zeajlí canna
Benne' biche Jesús quebe dxeléajle̱'e̱ chee̱'
Jesús dxezrine̱' laní gate judío ca' dxelezúe̱' xu'u laga' ca'
Jesús dxuchálaje̱' chee̱ naga ze̱'e̱
Benne' fariseo ca' dxelesel-le̱' xra'aga we̱n zrin chee̱' chee̱ xele̱l-le̱' Jesús
Jesús dxuchálaje̱' chee̱ xe̱gu nisa da dxunna xel-la' nabán li lazre'
Bénneache dxelaque̱' chupa la'a
Benne' xíchaje̱ ca' chee̱ judío ca' quebe dxeléajle̱'e̱ chee̱ Jesús
Jesús dxuchálajle̱ne̱' tu nu'ula dxune̱' dul-la dxíchaje̱' xrba chee̱ xel-la' nuchaga na'
Jesús dxusení'e̱ lu xichaj lázxdau bénneache
Dxenná Jesús: “Naga cha'a neda' quebe gaca sa'le le'e”
Benne' zaj naque̱' chee̱ Dios, ne benne' ca' nuxru dul-la le̱'
Cristo ba zúaqueze̱' nédxudxa ca Abraham
Jesús dxexune̱' tu benne' gúlaje̱' la chul-la
Benne' fariseo ca' dxuluche̱be̱' bénnea' guque̱' la chul-la
Benne' zaj naque̱' la chul-la lu xichaj lázrdawe̱'
Dxuchalaj Jesús da dxulé'e na ca naca chee̱ le'aj chee̱ zrila' ca'
Jesús naque̱' benne' chawe' dxuxúe̱' zrila' ca'
Dxuluzúa benne' judío ca' Jesús chalá'ala
Ca guca gate gute Lázaro
Jesús naque̱' benne' dxusebane̱' benne' gate ca', ne benne' dxunne̱' dxi'u xel-la' nabán li lazre'
Jesús dxebezre̱' lawe' da zaj zua baxache' nu'ula ca'
Jesús dxusebane̱' Lázaro
Benne' dxeledábague̱' Jesús dxelune̱' tuze dizra' xele̱l-le̱' Le̱'
María dxugu'e̱ da dxelá zixre ni'a Jesús
Dxelune̱' tuze dizra' xelútie̱' Lázaro
Dxexú'u Jesús Jerusalén
Dxelexilaj benne' griego ca' Jesús
Jesús dxuchálaje̱' ca gaca gate gatie̱'
Benne' judío ca' quebe dxeleajlé̱'e̱ chee̱ Jesús
Dizra' chee̱ Jesús guchi'a na chee̱ da dxelún bénneache
Jesús dxibe̱' ni'a benne' ca' dxusé̱dene̱'
Dxenná Jesús gudé Judas Le̱' lu na' benne' dxeledábague̱' Le̱'
Da nadxixruj bea cube
Jesús dxenné̱' nna Pedro quebe núnbe'e̱ Le̱'
Jesús naque̱' neza da dxezrín na naga zua Xradxu Dios
Jesús dxeche̱be lazre̱' sel-le̱' Be' Lá'azxa
Jesús dxuchálaje̱' chee̱ lba uva ne chee̱ zruze na ca'
Bénneache chee̱ xe̱zr la xu nigá dxelecuídene̱' Jesús, ne cá'anqueze benne' chee̱' ca'
Da dxun Be' Lá'azxa
Xel-la' dxelewí'ine lazre' chee̱ benne' ca' xexaca na xel-la' dxelebé
Jesús guchuchuj guléaje̱' da dxaca lu xe̱zr la xu nigá
Jesús dxenabe̱' Dios xucá'ana chawe̱'e̱ benne' ca' dxeléajle̱'e̱ chee̱'
Dxele̱l-le̱' Jesús
Jesús dxezrine̱' lau bxruze blau
Pedro dxenné̱' quebe núnbe'e̱ Jesús
Bxruze blau dxuche̱be̱' Jesús
Pedro dxenné̱' xecha lasa quebe núnbe'e̱ Jesús
Jesús dxezrine̱' lau Pilato
Dxelechugue̱' chee̱ Jesús gatie̱'
Jesús dxedé̱'e̱ xaga béguaj
Dxate Jesús
Tu benne' dxeje̱' wedil-la dxechizie̱' xia lachú'u Jesús
Dxulucache̱' Jesús
Jesús dxexebane̱' ládujla benne' gate
Jesús dxulé'e lawe̱' María Magdalena
Jesús dxulé'e lawe̱' benne' ca' bsé̱dene̱'
Tomás dxelé'ene̱' Xránadxu ba bebane̱'
Da dxaca lazre' Juan gun xiche nigá
Jesús dxulé'e lawe̱' gazre benne' ca' bsé̱dene̱'
Jesús dxuchálajle̱ne̱' Simón Pedro
Da gaca chee̱ bénnea' nazrí'idxa Jesús