^
Ẽfésõ lé ꞌbá
Nî-bê-yã Póõlõ kâ
Tã Póõlõ drí ãwô-ĩtí ꞌẽzó Ôvârí drí Yésũ Krístõ rî tãsĩ rî
Tã Póõlõ drí rãtáã ꞌẽzó õjílã gólĩyî ꞌẽ ꞌbá wárãgã íyíkâ rî zı̣̃lı̣́
rî yî tãsĩ rî
Tã Ôvârí drí ãmâ ı̣̂cúzó trá rĩlí ngá ãlô ró Yésũ bê rî
Tã ãmâ drí âꞌdózó ndrĩ õrĩ ãlô ró Yésũ Krístõ ꞌá rî
Tã gólâ lậpı̣̂-lậpı̣̂ ró tã Yésũ kâ tãsĩ rî
Rãtáã Póõlõ kâ krístõ ꞌbá tãsĩ rî ndẽndẽ lâ
Tã krístõ ꞌbá drí âꞌdózó, nyé õzõ rû ı̣̂cûmậ rúꞌbạ́ kâ rî kâtí rî
Tã õjílã gólĩyî ı̣̂cúlı̣́ trá ãlô Yésũ Krístõ bê rî õrî ró ĩyî lạ́tı̣̂ óꞌdí ꞌá rî
Tã gólâ tã tãndí drí ꞌbãzó ngĩî tã õnjí rú sĩ õzõ ngá îꞌĩ drí ꞌbãlé ngĩî ı̣́nı̣́rı̣́kúwạ́ rú sĩ rî tí rî
Tã õkó yî tãsĩ ĩyî ágó yí bê rî
Tã ꞌdĩyímvá tãsĩ átá lâ yí bê, gõꞌdá kpá ândrê yí bê rî
Tã lôsĩ ꞌẽ ꞌbá yí kâ lı̣́pı̣̂ lâ yí bê
Tã tã trõtrõ krístõ ꞌbá kâ ạ̃jú ꞌbũrı̣̃ ꞌá Sãtánã bê rî tãsĩ
Nî-bê-yã Póõlõ kâ krístõ ꞌbá yî drí rî