^
ÇIXIŞ
İsrail övladlarının Misirdəki vəziyyəti
Musanın doğulması
Musa Misirlini öldürür
Musa Midyanda yaşayır
Allah İsraillilərin fəryadını eşidir
Rəbb Musanı çağırır
Allahın Musaya verdiyi əlamətlər
Musanın Misirə qayıtması
Musa və Harun İsrail ağsaqqallarının yanında
Musa və Harun fironun sarayında
Fironun İsrail xalqına qarşı qəddarlığı
Allahın Musaya vədləri
Musanın və Harunun nəsil şəcərəsi
Allahın Musaya və Haruna buyurduğu əmrlər
Harunun əsası
Birinci cəza: suyun qana dönməsi
İkinci cəza: qurbağalar
Üçüncü cəza: mığmığalar
Dördüncü cəza: mozalanlar
Beşinci cəza: qırğın
Altıncı cəza: irinli çibanlar
Yeddinci cəza: dolu
Səkkizinci cəza: çəyirtkə
Doqquzuncu cəza: zülmət
Musa fironun yanından çıxır
Pasxa bayramı üçün təlimat
Mayasız Çörək bayramı
İlk Pasxa bayramı
Onuncu cəza: ilk övladların ölümü
İsrail övladlarının Misirdən çıxışı
Pasxa yeməyinin qaydaları
Çıxış xatirəsi
Allah İsrail övladlarına yol göstərir
Misirlilər İsrail övladlarını təqib edirlər
Qırmızı dənizdən keçid
Musanın qurtuluş ilahisi
Acı su
Allah manna və bildirçinləri göndərir
Qayadan çıxan su
Amaleqlilərlə döyüş
Yetronun Musaya baş çəkməsi
Yetronun nəsihəti
İsrail övladları Sina dağında
Allahın On Əmri
Xalqın qorxusu
Qurbangah haqqında
İbrani qullar
Ölüm cəzasına məhkum olunanlar
Bədən xəsarəti
Heyvan sahibinin məsuliyyəti
Əmlak haqqında hökmlər
Əxlaqi və dini hökmlər
Ədalət və vicdan
İstirahət vaxtları və bayramlar
Vəd və nəsihətlər
Allahla İsrail arasında əhdin bağlanması
Müqəddəs məskən üçün ianələr
Əhd sandığı
Təqdis çörəkləri üçün masanın quruluşu
Qızıl çıraqdan
Müqəddəs məskən
Yandırma qurbanı üçün qurbangah
Müqəddəs məskənin həyəti
Kahinliyin təyin olunması
Kahinlərin geyimləri
Döşlük
Kahinlərin digər geyimləri
Kahinliyin təqdis olunması
Gündəlik təqdimlər
Buxur yandırmaq üçün qurbangah
Siyahıyaalma pulu
Tunc ləyən
Məsh üçün yağ
Buxur
Hüzur çadırı üçün ustalar
Şənbə istirahət günü
Qızıl dana
Sinadan ayrılmağa hazırlıq
Musanın Hüzur çadırı
Yeni daş lövhələri
Əhdin təzələnməsi
Musanın üzü nur saçır
Şənbə günü üçün qanun
Müqəddəs məskən üçün ianələr
Müqəddəs məskən üçün ustalar
Müqəddəs məskənin düzəldilməsi
Əhd sandığının düzəldilməsi
Təqdis çörəkləri üçün masanın düzəldilməsi
Qızıl çıraqdanın düzəldilməsi
Buxur yandırmaq üçün qurbangahın düzəldilməsi
Yandırma qurbanı üçün qurbangahın qurulması
Tunc ləyənin düzəldilməsi
Müqəddəs məskənin həyətinin düzəldilməsi
Hüzur çadırı üçün işlənən xammal
Kahinlərin geyimlərinin düzəldilməsi
Döşlüyün düzəldilməsi
Kahinlərin digər geyimlərinin düzəldilməsi
İşin tamamlanması
Hüzur çadırının qurulması və təqdis olunması
Rəbbin izzəti