^
1 Timoteo
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Xe̱y³ diáh⁴ hi³ ca³dah²he⁴ na³ji̱i̱⁴
Gá⁴cuoó⁴ Pablo jmɨ²heé¹ Jesús nɨ³
La³ dsa³féh³ liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²liu⁴²a² Dios
Liáh³la³ niaáh² chiáh² diáh⁴ hi³ na³ta̱a̱y⁴ ñi²
Diáh⁴ diáconos
Fáh⁴liu⁴ gaáy³ hi³ ca³dsa³taá³a²
Xe̱y³ diáh⁴ hi³ hí⁴dah²tiú² fáh⁴liu⁴ chiáh² Dios
Ja̱y³ hi³ ga³jmee⁴ ta² chiáh² Jesús
Liáh³xɨ³ ga³jmee⁴ hi²jmeeh²a² diáh⁴ du³ñuúh²a²
Chie̱y³ foóh¹ hi²yaa⁴²a² voo³²a² chie̱é̱yh¹ cuu²
Liáh³la³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² ca³dsa³taá³a²
Xa³ gɨh¹ hi³ gá⁴táyh² guaa³ Timoteo ja̱³