^
1 Bakorindo
Indangiriro
Pahulu atanga kongwa imwa Rurema
Ihano hiꞌgulu lyoꞌkuyihandulana kwo
Kirisito ye riiri mwoꞌbushobozi noꞌbwitegeereze
Pahulu ayihega ku Kirisito naaho
Ubwitegeereze bwa Rurema
Ndaaye nabwigira mu mukolwa gwa Rurema
Indumwa za Kirisito zabonerwa
Abanabikoleere bakizi twibwa mwiꞌshengero
Mutakizi legana imbere lyaꞌbapagaani
Tutwikire ku bushule
Amahano hiꞌgulu lyoꞌkuyanga
Ngiisi kwo ukagwanwa, kube kwo ugayama
Amahano imwaꞌbashumba, neꞌmwa banamufwiri
Inyama ízatangwa imweꞌmigisi8.0 Inyama ízatangwa imweꞌmigisi Mu yizo siku, inyama nyingi zâli kizi tee tangwa imweꞌmigisi, zikabuli twalwa mu kaguliro.
Pahulu atahuuna íbimúkwaniini
Tutayagaze Rurema ngaꞌBahisiraheeri
Akashasha ka Nahamwitu, naꞌkeꞌmizimu
Ngiisi kwo tugakoleesa ubushwekuule bwitu
Ngiisi kwaꞌbakazi bagakizi huuna Rurema
Amahano hiꞌgulu lyaꞌkashasha ka Nahano
Ibigabi íbilyosiri imwoꞌMutima Mweru
Abakirisito bakizi kolerana nga magala maguma
Tukizi kundana
Ukutanga ubuleevi kuhimiri ukudeta ku zindi-zindi ndeto
Tukizi yitonda mu kukoleesa ibigabi byoꞌMutima Mweru
Akasiisa koꞌkuzuuka kwa Kirisito
Nyiitu tugazuuka mu bafwiri
Ngiisi kwaꞌmagala giitu gagaaba mu kuzuuka
Ibindu byoꞌkugendi tabaala Abakirisito
Ishungi za Pahulu
Amagambo goꞌkusezerana