^
ኤፌሶኔ
ኪርስቶሳፔ ቤቲዛ ኣያና ኣንጆ
ጋላታኔ ዎሳ
ኪርስቶሲ ፓፂ ዴንዲዴስ
ኪርስቶሳን ቤቲዳ ኢሲፌቴꬅ
ኣይዛቤታስ ሃዋሬ ጊዲዳ ጳዉሎሳ
ኤፌሶኔን ኣማኒዛ ኣሳስ ዎሴቲዳ ዎሳ
ኪርስቶሳ ባጋራ ቤቲዳ ኢሲፌቴꬅ
ፖዖ ናይታ ማላ ዱስ
ማቾኔ ኣዚና
ዬሊዳይታኔ ናይታ
ኦꬂሲዛይታኔ ኦꬂዛይታ
ፆሳፌ ቤቲዛ ኦላ ሚሽ
ዉርሴꬃ ሳሮካ