^
గలతీ
మొదొల్ కోడు
సత్తిమ్ బోద సంగితిస్‍చి రిసొచి కోడు
సుబుమ్ కబుర్ క్రీస్తుతెయ్ సికిలిసి
యెరూసలేమ్‍తె పవులు గెచ్చ తిలిస్
యూదుల్ జతి గుర్తుచి తగు
పేతురు తెన్ తేడల్ దెకిలిస్
యేసుకయ్ నంపజలిస్‍తెయి అమ్‍చి రచ్చన
యేసుక్రీస్తుచి ఉప్పిర్‍చి నముకుమ్ సాలు
నముకుమ్ తితసకయ్ దేముడు ‘పున్నిమ్’ మెన దెకితయ్
క్రీస్తు జా సిచ్చ తెంతొ అమ్‍క విడ్దల్ కెర అస్సె
ఆగ్నల్ వాట్ నాయ్, గని దేముడుచి ప్రమానుమ్ వాట్ రచ్చన
దేముడుచి దయచి రిసొ జోచ పుత్తర్లు
గలతీయుల్‍క జాగర్త సంగిలిసి
పవులుచి రిసొ గలతీయుల్ అన్మానుమ్
గొతిమాన్సు గొతి నెంజిల్ మాన్సు
యూదుల్ జతి గుర్తుచి సున్నతి రిసొ పవులు తీర్పు సంగిలిసి
యేసుక నంపజలస ప్రబుచి ఆత్మక ప్రేమతె ఇండుక
ప్రబుచి ఆత్మపలితుమ్ దెర్త కమొ
ఎత్కిక చెంగిల్ కెర్తిస్‍చి
సున్నతిచి రిసొ బలవంతుమ్ కెర్తిసిచి రిసొ