^
Leviticus
Nia tigidaumaha ala e dudu hagatau
Tigidaumaha huwa laagau
Tigidaumaha hagadaubuni
Tigidaumaha o nia hala ala ne dibaiaa hua gaa hai go tangada
Tigidaumaha wwede nia huaidu
Tigidaumaha dela e haga donu di huaidu
Nia tigidaumaha dudu
Tigidaumaha huwa laagau
Tigidaumaha wwede nia huaidu
Nia tigidaumaha e haga donu nia mee hala
Tigidaumaha hagadaubuni
Di haga dabu o Aaron mo ana dama daane
Aaron e hai ana tigidaumaha
Di huaidu o Nadab mo Abihu
Nia haganoho ang gi digau hai mee dabu
Nia manu ala e mee dono gai
Di haga madammaa o nia ahina i muli di nadau haanau
Nnaganoho ang gi di magi genegene
Nnaganoho ang gi di magi bodoina
Di haga madammaa i muli di magi genegene
Di magi bodoina i lodo nia hale
Nia wai huaidu ala e lloomoi i lodo tangada
Di Laangi Haga madammaa nia Huaidu
Di kuudi e pono di lohongo o nia huaidu
Di hagalabagau o di Laangi Haga madammaa nia Huaidu
Nnaganoho ang gi nia dodo
Nnaganoho e bule nnagadilinga hiihai huaidu o taga hai lodo
Nia haganoho o di mouli dabu mo di donu o tangada
Nia hagaduadua o tee hagalongo
Di hai o tabuaahia o digau hai mee dabu
Tabuaahia o nia mee tigidaumaha
Di hai o nia daumaha
Taumaha o di Pasoobaa mo di Palaawaa Digi Hagatanga
Taumaha o di Hagadogodo o nia Huwa laagau
Taumaha o di Ngadau Hoou
Di Laangi Haga madammaa nia Huaidu
Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili
Di madamada humalia i nia malama
Nia palaawaa ala e tigidaumaha ang gi Dimaadua
Di haga modongoohia di hagaduadua dela e donu
Di hidu ngadau
Di ngadau e gaamai labelaa gi muli
Di haingadaa o di hidu ngadau
Di wanga gi muli o nia mee
Di hagamaamaa digau hagaloale
Di hagamehede o nia hege
Di hagamaluagina digau ala e hagalongo
Di hagaduadua o tee hagalongo
Nnaganoho o nia wanga dehuia ang gi Dimaadua