3
Nnelekai ang gi di nohongo dabu i Sardis
“Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Sardis,
“Aanei la go nnelekai mai baahi Tangada dela e daahi nia hagataalunga e hidu a God mo nia heduu e hidu. Au e iloo au mee ala e hai. Au e iloo bolo goe e dau gi tangada e mouli, gei deeai, goe guu made! Malaa, ala aga! Haga maaloo ina aga di mee i do baahi i mua di maa ma gaa made, ga hagalee. Idimaa, Au e gidee bolo au mee ala ne hai, la digi humalia i mua nnadumada o dogu God. Gi langahia nia mee ala ne aago adu mo nia mee ne longono iei goe. Daudalia nia maa, huli gi daha mo o huaidu. Maa goe ga hagalee e ala aga, gei Au ga hanadu gi di goe, gadoo be tangada gaiaa, gei goe e de iloo be dehee di madagoaa dela e hanadu iei Au.* Matthew 24.43-44; Luke 12.39-40; Hagagida 16.15 Gei hunu goodou digau dulii o Sardis gu benebene godou goloo gahu haga madammaa. Goodou ga ulu godou gahu kene, ga taele dalia Au, idimaa, goodou guu tau bolo e taele madalia Au. Digau ma ga aali, le e ulu nia gahu kene beenei, gei Au hagalee daa nadau ingoo gi daha mo di beebaa hagamouli. Au ga haga modongoohia haga madammaa i mua dogu Damana mo ana gau di langi bolo digaula la nia daangada ni aagu.* Exodus 32.32-33; Pisalem 69.28; Hagagida 20.12; Matthew 10.32; Luke 12.8
“Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu.
Nnelekai ang gi di nohongo dabu i Philadelphia
“Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Philadelphia,
“Aanei la go nnelekai mai baahi Tangada dela e dabu gei e donu. Mee e daahi di gii a David. Maa mee gaa huge di bontai, tangada e mee di tai di maa ai. Maa Mee gaa tai di bontai, tangada e mee di huge di maa ai.* Isaiah 22.22; Job 12.14 Au e iloo au mee ala e hai. Au e iloo bolo do mogobuna le e dulii, gei goe gu daudali agu agoago, gei gu manawa dahi mai gi di Au. Au guu huge di bontai i oo mua, dela e deemee di tai go tangada. Hagalongo! Di buini dangada a Setan hai kai tilikai ala bolo ginaadou digau o Jew, gei hagalee digau o Jew. Au gaa hai digaula gi lloomoi, e pala gi lala i mua o babaawae, gei digaula huogodoo ga iloo bolo Au e aloho i di goe.* Isaiah 49.23; 60.14; 43.4 10 Idimaa goe gu haga gila agu agoago bolo gi manawa hagakono, gei Au ga abaaba goe gi daha mo nia haingadaa ala e lloomoi gi henuailala belee hagamada nia daangada huogodoo henuailala. 11 Hoohoo mai, gei Au ga hanimoi. Benabena ina hagahumalia au mee i do baahi, gi dee kae di hui doo aali go tuai dangada. 12 Au gaa hai digau ala e maaloo gii hai nia duludulu o di Hale Daumaha o dogu God, gei ginaadou hagalee loo e hagatanga gi daha mo di Hale Daumaha gaa hana hua beelaa. Au gaa hihi gi nadau nua di ingoo o dogu God, mo di ingoo o di waahale o dogu God, go Jerusalem hoou, dela e haneia i di langi mai baahi o dogu God. Au gaa hihi labelaa gi nadau nua dogu ingoo hoou.* Hagagida 21.2; Isaiah 62.2; 65.15
13 “Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu.
Nnelekai ang gi di nohongo dabu Laodicea
14 “Hihia ang gi tangada di langi o di nohongo dabu i Laodicea,
“Aanei la go nnelekai mai baahi Tangada e haga ingoo bolo di ‘Amen’, go Tangada hagi aga mee manawa dahi ge e donu, dela go taamada o nia mee huogodoo a God ne hai.* Agoago Podo 8.22 15 Au e iloo au mee ne hai. Au e iloo bolo goe hagalee e mahana be e magalillili! Au bolo goe gi mahana be magalillili! 16 Gei goe dela hua e mahana dulii, hagalee mahana be e magalillili, Au gaa bui goe gi daha mo dogu ngudu! 17 Goe e helekai boloo, ‘Au e maluagina, gei e humalia mai gi di au, hagalee di mee i golo e hiihai ginai au ai.’ Gei goe e de iloo bolo goe e huaidu huoloo adu gi di goe! Goe e hagaloale, o goloo ai, gei e dee gida. 18 Au e helekai hagamaamaa goe gi huia au goolo mai i di Au, nia goolo donu ala ne haga madammaa gi di ahi, gei goe ga maluagina. Huia labelaa o goloo kene e gahu do langaadia goloo ai. Huia labelaa hunu wanii lolo, e wanga gi o golomada gi gidee goe tangada. 19 Au e bule ge hagaduadua digau huogodoo ala e aloho iei Au. Hagamahi gii huli gi daha mo oo hala.* Agoago Podo 3.12; Hebrews 12.6 20 Hagalongo! Au e duu i di ngudu di bontai e dugidugi. Maa tangada ga longono ia dogu lee, gaa huge di bontai, gei Au ga ulu gi lodo, ga miami dalia a mee, gei mee ga miami dalia Au. 21 Gei Au gaa wanga di tonu gi digau ala ma ga aali, gii noho i dogu baahi i hongo dogu lohongo king, gadoo be Au dela ne aali, gaa noho i baahi dogu Damana i hongo dono lohongo king.
22 “Maa goe o dalinga i golo, hagalongo gi nnelekai di Hagataalunga ang gi nia nohongo dabu.”

*3.3: Matthew 24.43-44; Luke 12.39-40; Hagagida 16.15

*3.5: Exodus 32.32-33; Pisalem 69.28; Hagagida 20.12; Matthew 10.32; Luke 12.8

*3.7: Isaiah 22.22; Job 12.14

*3.9: Isaiah 49.23; 60.14; 43.4

*3.12: Hagagida 21.2; Isaiah 62.2; 65.15

*3.14: Agoago Podo 8.22

*3.19: Agoago Podo 3.12; Hebrews 12.6