^
Lucas
Chebee mkee Luk yeets ree lo Tyof
Thib mandad chaan Diox nzhab lee Juan gal
Lee mandad Gabriel ngwanii lo Mari
Mari ngwatwii lo Elisabet
Leettsa ngol Juan
Zacarí mbil lo Diox
Tenzhee ngol Jesús
Re mandad ne re zha kuu nkenap mbak zhiil
Mbe zha Jesús gwodoo chaan Diox
Lee Jesús ngwato lee roo gwodoo
Juan kuu mtsowleyy men mndo yubiz
Jesús ngokleyy
Raz chaan re tey Jesús
Ngwalaaz Maxuuy gakedi Maxuuy Jesús
Jesús mndelo rtsin
Jesús mzin yez Nazaret
Thib mbyi kuu nzo mbi fyer leettsoo
Jesús mtegwe xnaatsaap Pey ne kwathoz mbyiz
Jesús mtegwe naroob mbyiz
Jesús mloo Diiz Chul lo re men
Jesús mrez thap zha kuu niit mbel
Jesús mtegwe thib zha kuu mzhaak yiz kuu ndeye
Jesús mtegwe thib zha mthans
Jesús mrez Leví
Yalnaabdiz chaan ayun
Lee re zha kuu ngeteed lo Jesús mthop chop tson ton nzob xtil wiz sabd
Jesús mtegwe thib mbyi kuu mbiz yaa
Jesús mli tsiibchop apóstl
Jesús mloo lo kwathoz men
Jesús mloo lo re men
Ndoblo ke leettsoo men re zha kuu nayii ne men
Ndoblot gak goo zha naab kwent lo taben goo
Por xle kuu ndaa ya nabee ya
Jesús mndaa kwent chaan chop simyent
Jesús mtegwe thib mos chaan thib soldad kuu nabee lo thib gayoo soldad
Jesús mteroban xgann thib ngot byud
Juan kuu mtsowleyy mtaal chop zha lo Jesús
Jesús ngwa liz thib fariseo kuu le Simún
Re ngot kuu mtsow ayud Jesús
Kwent nanzee chaan zha kuu nzhann
Chebee mni Jesús kon diiz nanzee
Jesús mndaa kwent naa xomod nak kwent nanzee chaan zha kuu nzhann
Kwent nanzee chaan xni
Xnaa Jesús ne re wets Jesús
Mbi ne nitdoo nzhon diiz lo Jesús
Zha yez Gadara kuu nzo mbi fyer leettsoo
Jesús mtegwe thib ngot ne mteroban rtsaap Jairo
Jesús mtaal re zha kuu ngeteed lo Jesús yataa kwent xkiiz Diox
Yalguth chaan Juan kuu mtsowleyy
Jesús mndaa kuu ndow thib gaay mil mbyi
Pey nzhab lee Jesús nak Crist Kuu Mtaal Diox Nabee
Jesús mndaa kwent naa xomod gath Jesús
Mzee mod na Jesús
Jesús mtegwe thib mndyeen kuu nzo mbi fyer leettsoo
Cho nak zha kuu mas nataak
Re zha kuu nayiit neʼaa nzo zhaʼa faboraa
Mkox Santiag ne Juan lo Jesús
Re zha kuu nlaaz teke dits Jesús
Jesús mtaal tson galbtsii chop zha ngwataa kwent xkiiz Diox
Yalti kuu rid chop yez kuu mbint diiz
Leettsa mretab re tson galbtsii chop zha kuu mtaal Jesús
Naley ngoo leettsoo Jesús
Kwent nanzee chaan zha yez Samaria
Jesús ngwatwii lo Mart ne lo Mari
Jesús mloo naa xomod tediz men lo Diox
Nkeki zha Jesús lee Jesús nap yalnabee chaan Maxuuy
Mbi fyer kuu ndretab
Yalnaley kuu wlipaa
Lee re men mnaab tsow Jesús thib kuu thoz
Ngutlo men nak xni men
Mkox re fariseo ne re maestr kuu nloo xkiiz Diox lo Jesús
Reta kuu nagaats tanabee
Cho lo ndoblo tseb men
Kwent nanzee chaan thib zha rik
Nkenap Diox re zhiinn Diox
Keno goo kwaa leen yibaa
Ndoblo list yetsinaa
Mos wen ne mos went
Kwent chaan Jesús nzhak rol re men
Lee re men mnaab thib seny lo Jesús
Ndoblo yaan wen goo kon zha kuu nayii ne goo
Ndoblo tsee men mod went kuu nak men
Kwent nanzee chaan ya ig kuu ndaat xle
Jesús mtegwe thib ngot wiz kuu ndroxkwan re zha Israel
Kwent nanzee chaan mbiz mostaz
Pwert naya
Mlat leettsoo Jesús mne Jesús zha yez Jerusalén
Jesús ngwa ndow liz thib fariseo
Re zha kuu mrez zha ya lo fandan
Kwent nanzee chaan rtsee ro
Kuu ndoblo tsow zha kuu ndeke dits Jesús
Wen ted leettsa natsig ted
Kwent nanzee chaan mbak zhiil kuu mndab
Kwent nanzee chaan temi kuu mndab
Kwent nanzee chaan zha kuu mkeno chop xgann
Kwent nanzee chaan mos kuu went nke tsiin
Xomod nak ley ne xomod nabee Diox
Jesús mloo went laa zha tsaal zha
Zha rik ne Las
Xomod ndoblo yelaaz zha Diox
Kuu mnaab re zha kuu ngeteed lo Jesús
Kuu ndoblo tsow zha kuu nak mos
Jesús mtegwe tsii zha kuu ndak yiz kuu ndezhoz
Xomod bretab Jesús, Kuu Mzin Ngok Men
Kwent nanzee chaan thib byud kon thib jwez kuu went nak
Kwent nanzee chaan thib fariseo ne chaan thib zha kuu ntsow kobral temi
Jesús ne re ndyeen bzhizh
Thib mndyeen rik mndediz kon Jesús
Myon welt mndaa Jesús kwent naa xomod gath Jesús
Jesús mtegwe ngutlo thib zha syeg zha yez Jericó
Jesús ne Zaqueo
Kwent nanzee chaan tsii temi
Lee Jesús mndaab yez Jerusalén
Jesús mtezhonn re zha kuu nzi ntho lee roo gwodoo naro
Cho mndaa yalnabee lo Jesús
Kwent chaan re zha kuu went mke tsiin lo yu tedib zha
Yalnaabdiz kuu chu ndoblo gax temi yezlyu lo César
Yalnaabdiz chaan yalroban
¿Cho lo raz ndyaad Crist Kuu Mtaal Diox Nabee?
Jesús mkeki re maestr kuu nloo xkiiz Diox
Gon kuu mndaa ngot byud
Jesús nzhab lee gwodoo lux
Re kuu gak leettsa terka lux yezlyu
Xomod bre Jesucrist
Mkwaan zha naa xomod keki zha Jesús
Rtsee bluz kuu ndow Jesús
Cho nak zha kuu mas nataak
Jesús nzhab lo Pey: “Lu gab nlebeeta na”
Mzin gax wiz kuu lee Jesús rid re kuu nagan
Jesús mndediz lo Diox leen alo Getsemaní
Mzhen zha Jesús
Lee Pey nzhab nlebeet Pey Jesús
Mzhizno zha Jesús
Lee ngwleyy kuu kwathoz nataak ne re zha Israel zha nataak mnaab kwent lo Jesús
Mndeno zha Jesús lo Pilat
Mtaal zha Jesús lo rey Herodes
Pilat mndaa Jesús tsa kuth zha Jesús
Mkee zha Jesús lo kruz
Jesús nguth
Mkaats zha Jesús
Jesús mroban
Jesús ngwani lo chop zha kuu nda net Emaús
Jesús cha mtsetab lo re zha kuu mteed lo Jesús
Jesús ndya yibaa