^
1 Corintios
Diosis tø tzi'tamba vøjpø tiyø Cristoji'n
Venepø'is eyati qui'psyajpa va'ṉjajmocuy tøvø'omo
Diosis yaj quejpa pyømi y qui'psocuy Cristoji'n
Chamgøpucspana'ṉ Pablo'is Cristo yaj ca'tøjupø cruzcøsi
Tø yaj cøñøctøyøtyamba Espiritu'is jujche Dios
Yoscuy tøvø'is nø yosayaj Dios
Apostolesis yoscuy
It ñø'ijtupø'is eya yomo
U mi na nø ṉgøva'cøtyandøjø
Ndø coṉñaji'ṉ hay que va'co ndø tzøc mumu tiyø Dioscøtoya
Pablo'is 'yangui'mba co'tøcta'm
Ji'n vyøj va'cø ndø cot cutcuy comi chøqui'is vi'naṉdøjqui
Ticøsta'm aṉgui'myajpa apostoles
Uy tyø ngøna'tzøtyam comi tzøqui
Tiene que va'cø tø nasundandøjø
Jujche vøj va'cø chøcyaj yomo'is cuando tu'myajpa
Ji'n chøcyaj vøjø cuando itpa masanbø cu'taṉbajcuy
Masanbø cu'taṉbajcuy
Jujche vøjø va'cø ndø cu't masanbø cu'taṉbajcuy
Eyata'mbø musocuy syajpa Masanbø Espiritu'is
Tumbø tø pøṉda'mdiṉø
Viyuṉsye su'ṉopyapø
O'ca vøj va'cø tø on eyaco ote'omda'm
Sa'sa tzøctam mumu tiyø
Cham Pablo'is que visa' Cristo
Maṉba visa'yaje ca'yajupø
Chajmapya jujche maṉba visa'yaj ca'yajupø
Tumin du'mguy va'ṉjamocuy tøvøcotoyata'm
Jut qui'psu Pablo'is va'cø mya'ṉøyø
Ultimopø yuschi'ocutya'm