^
Matyo
Ukwéne antɛ Jisɔs Kras
Nebyɛ né Jisɔs Kras
Ande abi ágií depɔré ambe, áchwɔ gɛ́ Jisɔs
Josɛf ne Mɛri ákpá Jisɔs ábó áfɛ́ né melɔ Ijip
Hɛrɔd ajɔɔ́ nnó áwá baá ande
Josɛf ne Mɛri ákeré meso ne Jisɔs né Nasarɛt
Mekomejɔɔ́ ayi Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ ágarége
Áwyaá Jisɔs manaá Ɛsɔwɔ
Danchɔmeló ammua Jisɔs
Jisɔs alɔ utɔɔ́ bií né Galilií
Jisɔs akú baá utɔɔ́ bií ani abi mbɛ
Jisɔs alɛrege, agarege mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ ne apyɛ bɔɔ́ mamée átóoge
Jisɔs alɛrege bɔɔ́ mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ né mfaá mekwɛ́
Jisɔs alɛrege mejé ɛwé wáwálé
Jisɔs alɛrege nnó áŋkwɔle bií álú ɛké mega ne geŋgbɔ mbaá bɔɔ́ mme
Jisɔs alɛrege bɔɔ́ depɔré mabɛ́ Mosis
Jisɔs alɛ́rege depɔré metɔɔ́ usɔɔ́
Jisɔs alɛ́rege depɔré ulɔ ne neba manwá
Jisɔs alɛrege depɔré manyɛ́meno
Jisɔs alɛrege nnó ɛ́kagé muú ashuú gabo mfaá gabo
Bɔ́ gejeé ne bɔɔ́ mawáme
Jisɔs alɛrege nkane débɔɔ́ mampyɛ́gé unó Ɛsɔwɔ dela lɛrege mmyɛ né mbɛ ushu bɔɔ́
Jisɔs alɛrege nkane muú abɔɔ́ manɛmmyɛ mbaá Ɛsɔwɔ
Jisɔs alɛrege nkane debɔɔ́ manlyáge menyɛɛ́ kpékpé gétúgé depɔré Ɛsɔwɔ délá lɛ́régé mmyɛ
Ɛkágé muú abya Ɛsɔwɔ gétúgé unó mme
Jisɔs alɛrege bɔɔ́ geŋgbɔ́gé menyammyɛ
Jisɔs alɛrege nkane débɔɔ́ mambɛ́ ne Ɛsɔwɔ ne unó mme
Dépagé mpa bɔɔ́ ne metɔɔ́ usɔɔ́
Jisɔs alɛrege nnó ɔké ɔkɛlege genó, gií Ɛsɔwɔ né mmyɛmenɛne
Menómbí mamkpɛ né geŋwá ɛyí gélá gebyɛɛ́ ɛ́lú mámále
Genɔɔ́ ne umpomé bií
Jisɔs agarege nyɛ́ bɔɔ́ abifɔ nnó ji akaágé ɛbwɔ́
Ufɔɔ́ ántɛné upú ápeá
Jisɔs alɛrege nkane muú ayi ajɔɔ́gé ɛ́sɔɔ́
Jisɔs apyɛ muú ubá atoó
Jisɔs apyɛ maá defwɛ́ muú kpaá bɔɔ́ bee Rom atoó
Jisɔs apyɛ gejamégé bɔɔ́ mamée átoó
Geŋwágé áŋkwɔlé Jisɔs
Jisɔs anyá mbyonnyi atɛné
Jisɔs abú aló nchyɛ átané ande fɔ apeá mmyɛ
Jisɔs apyɛ muú úchánchi atoó
Jisɔs akuú Lɛvi ndɛre maá utɔɔ́ wuú
Nkwɛ́ manlya menyɛɛ́ kpékpé
Maá Jarɔs ne mendée ayi ataá nku Jisɔs
Jisɔs apyɛ bɔɔ́ amɛ nónómé apea ágɛ́ne
Jisɔs apyɛ mbú ajɔɔ́ge mejɔɔ́
Jisɔs agɛ́ne bɔɔ́ meshwɛ
Jisɔs ajya áŋgbá bií áfyáneápeá
Jisɔs atɔ́ áŋgbá áfyáneápeá nnó ápyɛ utɔɔ́ bií
Jisɔs agare áŋgbá bií ɛfwyale ɛwé ɛbwɔ́ agɛ́ne nyɛ
Muú ayi débɔɔ́ mamfɔ lé Ɛsɔwɔ ɛ́pɔ́fɔ́ mekwaá
Muú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras ne ayi ashya ji
Mekomejɔɔ́ Jisɔs achwɔ́ ne mawámé ɛ́pɔfɔ́ nesɔ
Ɛsɔwɔ achyɛge nyɛ nsa mbaá muú yi asɛle muú utɔɔ́ wuú ne nechɔ́chɔ́
Bɔɔ́ dentɔɔ́ Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ
Jisɔs agare bɔɔ́ gefɔgé muú ayi Jɔn alu
Malɔ ayi álá áfyɛɛ́ matɔɔ́ ne Jisɔs wɔ́
Jisɔs aké ‘Muú yi akɛlege ugbeé mmyɛ achwɔ́ ɛta wáa’
Nkwɛ́ ayi bií uwyaá bɔɔ́ Jus
Jisɔs apyɛ mende yi ɛbwɔ ɛgboó ji atoó
Ɛsɔwɔ ajya Jisɔs nnó ábɛ́ muú utɔɔ́ wuú
Jisɔs apɔ́ fɔ ula uma ne Bɛlsɛbɔb mfwa aló nchyɛ
Genɔɔ́ ne umpomé bií
Bɔɔ́ ákɛlege Jisɔs apyɛɛ́ ufélekpá
Meló nchyɛ ayi akeré meso
Jisɔs alɛré ufɔɔ́ bɔɔ́ abi álú aŋmó bií ne mmá wuú
Nekanémejɔɔ́ mentya mbwɛ
Ula bi Jisɔs atóme makámejɔɔ́
Jisɔs agare baá utɔɔ́ bií ula nekanémejɔɔ́ mentya mbwɛ
Nekanémejɔɔ́ mancha ami muú mawámé apɛné mmu mekɔɔ́ mbwɛ
Nekanémejɔɔ́ mbwɛ́ ayi ákuú ji Mɔsta
Nekanémejɔɔ́ Yis
Ula ɛ́bí Jisɔs álɛrege né makámejɔɔ́
Jisɔs agaré ula nekanémejɔɔ́ mancha ami muú mawámé apɛné né mekɔɔ́
Nekanémejɔɔ́ genógé ŋka ɛyi ábií
Nekanémejɔɔ́ ntaá ɛniné né jamé ŋka
Nekanémejɔɔ́ dansa
Jisɔs ajɔge depɔ ɛtiré dekɛ ne ɛtiré gekwéne
Bɔɔ́ Nasarɛt ábya Jisɔs
Negbo né Jɔn Menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ
Jisɔs achyɛɛ́ dɛlé bɔɔ́ áta menyɛɛ́
Jisɔs akɛ mfaá mekɔ manaá
Jisɔs apyɛ bɔɔ́ mameé átoó né Gɛnésárɛt
Jisɔs agarege unó bi ukwene antɛ bɔɔ́ Jus álɛré
Unó bi upyɛ mekwaá álá bɛɛ́ fɔ́ cho né mbɛ ushuú Ɛsɔwɔ
Mendée ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Jisɔs
Jisɔs apyɛ gejamégé bɔɔ́ mameé átoó
Jisɔs achyɛɛ́ dɛlé bɔ ani menyɛɛ́
Ɛkwɔ bɔɔ́ Farasi ne Sadusi ágií Jisɔs nnó alɛ́ré ɛbwɔ́ ufélekpa
Jisɔs akwelé baá utɔɔ́ bií mbeé nnó ásɛ gébé ne yis bɔɔ́ Farasi ne bɔɔ́ Sadusi
Pita aké Jisɔs alu muú ayi Ɛsɔwɔ akwere ji ɛla gefwa
Jisɔs agaré ɛfwyale wuú ne negbo nií
Meti ɛfwyale ɛwé baá utɔɔ́ Jisɔs ábɔɔ́ mankwɔlé
Jisɔs akwɔré gefɔɔ́ agɛnege mané mané
Ɛlija achwɔ́ mɛ
Jisɔs apyɛ maá ayi ameé gesasa atoó
Jisɔs ama gare baá utɔɔ́ bií ndɛre ji ágboó nyɛ
Jisɔs agáre mechɔ ŋka makpo ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ
Ndé muú alú muú kpaá
Mmuameno mampyɛ gabo
Nekanémejɔɔ́ ɛgɔmŋme ɛwé ɛnomé
Jisɔs alɛre ndɛre muú abɛɛ́ ne ntɛ meŋmɛ ayi apyɛ ji gabo
Baá utɔɔ́ Jisɔs áwyaá ɛshyɛ fa mme
Jisɔs alɛre nnó déjinte gabo ayi atɛ aŋmɛ ápyɛɛ́ ɛta sé
Jisɔs alɛrege depɔré manwá neba
Jisɔs alɛ́rege depɔré ulɔ ne neba manwá
Jisɔs ajé ambáné kɔɔ́
Abya muú ŋka
Jisɔs atoó nekanémejɔɔ́ ampyɛɛ́ utɔɔ́ né mekɔɔ́ umpome
Jisɔs ama gáré máŋáne alɛɛ́ nkane ji agboó nyɛ
Dékpakpa né gefwagé Ɛsɔwɔ
Jisɔs apyɛ bɔɔ́ amɛ nónómé apea ágɛne
Jisɔs akpɛ né Jɛrosalɛ nkane mfwa
Jisɔs abú bɔɔ́ bi ákpoó unó né mmu ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ
Jisɔs alwɛré genɔɔ́ge fig gégbó
Ágií Jisɔs mbaá ayi uto bi utané
Jisɔs ató nekanémejɔɔ́ mende fɔ ne baá bií apeá
Nekanémejɔɔ́ bɔɔ́ uségé ne mbɔɔ́ mekɔɔ́
Nekanémejɔɔ́ ɛpaá neba
Ágií Jisɔs mechɔ ŋkamakpo
Ágií Jisɔs nkwɛ́ mechɔ mankwile né negbo
Ɛbɛ́ ɛwé ɛpwɔ mabɛ mako
Muú ayi Ɛsɔwɔ akweré ji ɛla gefwa alu maá waá?
Jisɔs akwelé baá utɔɔ́ bií mbeé nnó ɛkage ásɛ gepɔgé Ánlɛré mabɛ Ɛsɔwɔ
Jisɔs ashule ndo mbaá anlɛré mabɛ Ɛsɔwɔ ne ɛkwɔ bɔɔ́ Farasi
Jisɔs asomége Jɛrosalɛ
Jisɔs agaré ndɛre áchɔɔ́ nyɛ ɛcha upɛ Ɛsɔwɔ
Jisɔs agaré ndɛre aŋkwɔlé bií ágɛ́ne nyɛ ɛfwyale
Jisɔs agaré nkane áchɔɔ́ nyɛ Jɛrosalɛ
Unó bi upyɛ nyɛ gemɛ́gé nnó Maá Ntɛ Mekwaá ákérege fa mme
Yɛ́ muú ayi akaáge gébé ɛyigémbɔ apɔ́
Baá defwɛ abɔ mampyɛ matɔɔ́ bwɔ́ chánchá
Nekanémejɔɔ́ asɔ́ andée makpo afya
Nekanémejɔɔ́ baá defwɛ makpo alɛɛ́
Gefɔɔ́ ɛyigé Ɛsɔwɔ apane nyɛ mpa bɔɔ́ né bií bi kwyakwya
Ájɔɔ́ geju manwá Jisɔs
Áwaá Jisɔs maweé né melɔ́ Bɛ́táni
Judas akame mankpó Jisɔs
Jisɔs anyɛɛ́ ɛpaá koó upú ne baá utɔɔ́ bií
Menyɛɛ́ Ata Jisɔs
Jisɔs agaré ndɛre Pita áshyáa nyɛ ji
Jisɔs anɛmmyɛ né Gɛtsɛmane
Ápyɛ Jisɔs
Jisɔs akpɛ unɔɔ́ mpa
Pita ashya nnó akaágé fɔ Jisɔs
Áfɛ́ né Jisɔs mbaá Palɛt
Negboné Judas
Palɛt agií Jisɔs bɔ nkwɛ́
Palɛt asɔ́ mpa nnó áwá Jisɔs
Bɔɔ́ bee ájwyagé Jisɔs
Áwɔ́ Jisɔs né gekwa
Negboné Jisɔs
Ánií Jisɔs
Palɛt atɔɔ́ bɔɔ́ nnó ábamé menome Jisɔs
Jisɔs akwilé né negbó
Ambamé menome Jisɔs agaré mechɔ́ ɛwé ɛpyɛɛ́
Jisɔs alɛré mmyɛ mbaá baá utɔɔ́ bií